Home Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. INLEIDING

Deze privacyverklaring verschaft u de details over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken op onze website islamreligie.nl.

Door ons uw gegevens mee te delen, garandeert u ons dat u ouder dan 13 jaar bent.

Islam Religie (verder in deze verklaring aangeduid met “we”, “ons” of “onze”) is de gegevensbeheerder en wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens.

Contactgegevens

Onze volledige naam is Islam Religie

E-mailadres: [email protected]

Het is van het grootste belang dat de gegevens die we over u hebben juist en recent zijn. Gelieve ons dan ook te verwittigen zodra er iets aan uw persoonsgegevens verandert. Dat kan door een e-mail te sturen aan [email protected]

2. WELKE GEGEVENS SLAAN WE OVER U OP? MET WELKE BEDOELING? WAAROM VERWERKEN WE DIE?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld die het mogelijk maakt een individu te identificeren. Dit gaat niet over geanonimiseerde gegevens.

We kunnen de volgende categorieën van uw persoonsgegevens verwerken:

Communicatiegegevens Dit omvat alle communicatie die u ons toestuurt, het zij via het contactformulier op onze website, via email, in een geschreven tekst, langs berichten op sociale media of enige andere vorm van communicatie van u aan ons. We verwerken deze gegevens om met u te communiceren, als referentie daarvoor en voor het opmaken, opvolgen of verdedigen van wettelijke vorderingen. Onze gewettigde reden voor deze werkwijze is onze wettelijk toegestane interesse, in dit geval om te kunnen antwoorden op de communicaties die we van u ontvangen, om communicatie uit het verleden als referentie hiervoor te bewaren en om wettelijke vorderingen te onderbouwen, op te volgen of te verdedigen.

Klantengegevens Dit omvat gegevens in verband met aankopen en/of diensten, zoals uw naam, aanspreektitel, facturatie-adres, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, details van uw aankopen en kaarten. We verwerken deze gegevens om u de goederen en/of diensten te leveren die u heeft aangevraagd of gekocht, en om de gegevens van deze transacties te bewaren. Onze gewettigde reden voor deze werkwijze is het uitvoeren van een contract tussen u en ons en/of het ondernemen van de nodige stappen om, op uw vraag, een dergelijk contract aan te gaan.

Gebruikersgegevens Dit omvat gegevens over hoe u gebruik maakt van onze website en online diensten, alsook alle gegevens die u publiceert in een bijdrage op onze website of langs andere online diensten. We verwerken deze gegevens om er op onze website mee te werken en er zo voor te zorgen dat wat we u doorsturen relevant is voor u. Hierdoor kunnen we ook beter instaan voor de veiligheid van onze website, voor het bijhouden van back-ups van onze websites en/of gegevensbanken, en voor de publicatie en administratie van onze website en andere online diensten en handel. Onze gewettigde reden voor deze werkwijze zijn onze wettelijk toegestane belangen, in dit geval het voeren van een degelijke administratie van onze website en onze diensten.

Technische Gegevens Dit slaat op data over uw gebruik van ons website en online diensten, zoals uw IP-adres, uw logingegevens, details over de gebruikte browser, de duur van uw bezoek aan de pagina’s van onze website, paginaweergaven en navigatiepaden, details over hoe vaak u onze website bezoekt, instellingen voor de tijdzone en andere technologie op de toestellen die u gebruikt om onze website te bezoeken. De bron voor deze gegevens is ons analytics tracking systeem. We verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en onze andere online diensten te analyseren, om onze gegevens en onze website te beheren en te beschermen, om te zorgen dat u relevante inhoud en advertenties te zien krijgt en om na te gaan hoe efficiënt onze reclame is. Onze gewettigde reden voor deze werkwijze zijn onze wettelijk toegestane belangen, in dit geval het voeren van een degelijke administratie van onze website en onze diensten, de uitbreiding van onze dienstverlening en het bepalen van onze marketingstrategie.

Marketinggegevens Dit bevat gegevens over uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen, en over uw communicatievoorkeuren. We verwerken deze data om het u mogelijk te maken te genieten van onze promoties (zoals wedstrijden, tekenwedstrijden en gratis geschenken), om u relevante inhoud te bieden op onze website en in de advertenties, en om de efficiëntie van die reclame te meten en te begrijpen. Onze gewettigde reden voor deze werkwijze zijn onze wettelijk toegestane belangen, in dit geval het bestuderen van de manier waarop klanten onze producten en diensten gebruiken, zodat we ze verder kunnen ontwikkelen, onze dienstverlening kunnen uitbreiden en onze marketingstrategie kunnen bepalen.

Het is ons toegestaan om Klantengegevens, Gebruikersgegevens, Technische Gegevens en Marketinggegevens te gebruiken om u relevante inhoud te leveren voor de website en in de advertenties (waaronder advertenties voor Facebook of andere display-advertenties) en om de efficiëntie van de reclame die we u bieden te meten en te begrijpen. Onze gewettigde reden voor deze werkwijze zijn onze wettelijk toegestane belangen, in dit geval het uitbreiden van onze diensten. Het is ons tevens toegestaan dergelijke gegevens te gebruiken om u ook andere marketingberichten te sturen. Onze gewettigde reden voor deze werkwijze is ofwel uw instemming ofwel onze gewettigde belangen (namelijk om onze diensten uit te breiden).

We verzamelen geen Gevoelige Gegevens over u. Gevoelige Gegevens verwijst naar gegevens die details bevatten over ras of etnie, religieuze of filosofische overtuiging, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opinie, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. We verzamelen geen gegevens over gerechtelijke veroordelingen of misdaden.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben, zij het om wettelijke redenen of volgens de voorwaarden van het contract tussen ons, en u bezorgt ons deze gegevens niet wanneer wij erom vragen, dan is het mogelijk dat wij het contract (bvb het leveren van goederen of diensten) niet kunnen uitvoeren. Wanneer u ons niet de gewenste gegevens bezorgt, is het ons toegestaan het door u bestelde product of dienst te annuleren. In dat geval zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

We zullen uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor ze werden opgevraagd of voor een redelijk vergelijkbaar doel indien dat nodig is. Voor meer informatie hierover kan u ons mailen op [email protected]. Indien we uw gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd nieuw doel, zullen we u daarvan op de hoogte brengen en u de wettelijke redenen voor die werkwijze verklaren.

Waar het wettelijk vereist of toegestaan is, mogen we uw persoonsgegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming.

We voeren geen geautomatiseerde besluitvorming uit, noch enige vorm van geautomatiseerde profilering.

3. HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

We kunnen gegevens over u verwerven doordat u ze ons direct bezorgt (bvb door een formulier op de website in te vullen of door ons een e-mail te sturen). We kunnen bepaalde gegevens ook automatisch van u krijgen, doordat u bij uw bezoek aan onze website gebruik maakt van cookies en gelijkaardige technologieën.

We kunnen gegevens ontvangen van derde partijen, van onder andere analytica-providers zoals Google met een basis buiten de EU, van Facebook met een basis buiten de EU, beheerders van zoekgegevens zoals Google met een basis buiten de EU, leveranciers van technische, betaal- of leveringsdiensten zoals gegevensmakelaars of aggregators.

We kunnen ook data ontvangen van publiek beschikbare bronnen, zoals de Handelsbank en het Kiesregister binnen de EU.

4. MARKETINGCOMMUNICATIE

Onze gewettigde reden voor het verwerken van uw persoonsgegevens met het doel u marketingberichten te sturen is ofwel uw instemming ermee of onze gewettigde belangen (namelijk op onze diensten uit te breiden).

In naleving van de Regelgeving voor de Privacy en Elektronische Communicatie kunnen we u onze marketingberichten sturen als (i) u een aankoop heeft gedaan of ons om informatie heeft gevraagd over onze goederen en diensten of (ii) u ermee heeft ingestemd om marketingberichten te ontvangen en als u in beide gevallen zich sindsdien niet heeft uitgeschreven voor het ontvangen van dergelijke berichten. Volgens deze regelgeving mogen we u, als u een naamloze vennootschap bent, marketing-mails sturen zonder uw instemming. U kan echter nog steeds te allen tijde uitschrijven voor het ontvangen van onze marketing-mails.

Vooraleer uw persoonsgegevens te delen met een derde partij, voor hun eigen marketing, zullen we eerst om uw uitdrukkelijke toelating vragen.

U mag ons of derde partijen te allen tijde vragen te stoppen met het zenden van marketingberichten door in te loggen op de website en daar uw voorkeuren voor marketing aan te passen door de betreffende vakjes aan- of uit te vinken OF door de opt-out links voor uitschrijven te volgen, die u in elk marketing bericht dat u wordt toegestuurd vindt OF door een e-mail te sturen aan [email protected].

Wanneer u uitschrijft voor het ontvangen van marketingberichten, slaat dat uitschrijven niet op de persoonsgegevens die werden doorgegeven ten gevolge van andere transacties, zoals aankopen, registratie voor een garantie, enz…

5. VERSTREKKING VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten delen met de derde partijen hieronder:

  • Andere bedrijven in onze groep, die ons diensten verlenen.
  • Dienstverleners voor IT en systeem-administratie.
  • Professionele adviseurs, zoals advocaten, bankiers, auditeurs en verzekeraars.
  • Overheidsinstanties die ons een verslag over onze werkwijze vragen.
  • Derde partijen aan wie wij een deel van onze diensten of activa verkopen of doorgeven, of met wie wij fuseren.

We vorderen alle derde partijen aan wie we uw gegevens doorgeven op om de veiligheid van uw persoonsgegevens te respecteren en ze wetsgetrouw te verwerken. We staan dergelijke derde partijen enkel toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. INTERNATIONALE TRANSFERS

We delen uw persoonsgegevens binnen onze bedrijvengroep, wat inhoudt dat uw gegevens ook worden doorgestuurd buiten de EEA (Europese Economische Area).

Landen buiten de EEA (Europese Economische Area) bieden niet altijd hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens, en daarom heeft de Europese wetgeving de transfer van persoonsgegevens buiten de EEA verboden, tenzij wordt voldaan aan bepaalde criteria.

Veel van onze dienstverlenende derde partijen bevinden zich buiten de EEA (Europese Economische Area), waardoor hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van uw gegevens buiten de EEA inhoudt.

Telkens wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EEA doorgeven, doen we ons uiterste best om een gelijkwaardig veiligheidsniveau voor uw gegevens aan te houden. Dat doen we door te zorgen voor tenminste één van de volgende garanties:

  • We geven uw persoonsgegevens enkel door aan landen die door de Europese Commissie werden erkend als landen die een gepaste beveiliging van uw persoonsgegevens bieden; of
  • Wanneer we gebruik maken van bepaalde dienstverleners, kunnen we werken met door de Europese Commissie goedgekeurde specifieke contracten of gedragscodes, of met certificatie-mechanismen die zorgen voor dezelfde bescherming van uw persoonsgegevens als in Europa; of
  • Wanneer we leveranciers gebruiken die hun basis in de US hebben en deel uitmaken van het EU-US Privacy Shield, dan kunnen we gegevens aan hen doorsturen, aangezien zij gelijkaardige waarborgen bieden.

Wanneer geen van de bovenstaande waarborgen van toepassing is, kunnen we om uw uitdrukkelijke toestemming voor die specifieke transfer vragen. U zult het recht hebben om die toestemming te allen tijde terug in te trekken.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben veiligheidsmaatregelen genomen om te vermijden dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren zouden gaan, of zonder uw toestemming zouden worden gebruikt, gewijzigd, aan anderen verstrekt of geconsulteerd. Bovendien geven we enkel toegang tot uw persoonsgegevens aan die werknemers en partners die deze gegevens nodig hebben voor hun werk. Ze zullen enkel toegang hebben tot uw persoonsgegevens wanneer wij daartoe opdracht geven en zij zijn tot geheimhouding verplicht.

We hebben procedures ontwikkeld voor de aanpak van vermoedelijke inbreuken op uw persoonlijke gegevens en zullen u en de betrokken regulator van zo’n inbreuk op de hoogte brengen wanneer dat wettelijk verplicht is.

8. DATA-RETENTIE

We zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als noodzakelijk is voor de doelstellingen waarvoor we ze hebben verzameld, waaronder het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige en rapporteringsvereisten.

Om te bepalen wat de correcte bewaartijd voor de gegevens is, kijken we naar de omvang, de aard en de gevoeligheid, mogelijke risico’s op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaar maken, de redenen om ze te verwerken, en of deze doelstellingen kunnen worden bereikt met andere middelen en wettelijke vereisten.

Voor belastingdoeleinden zijn we wettelijk verplicht basisinformatie over onze klanten te bewaren (waaronder contactgegevens, identiteit, financiële en transactie-gegevens) gedurende zes jaar nadat ze ophielden onze klanten te zijn.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren met het oog op research of het opmaken van statistieken. In dat geval mogen we deze informatie onbeperkt blijven gebruiken zonder u hierover verder in te lichten.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder de wetgeving op de gegevensbescherming heeft u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hieronder valt het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, transfer, verzet tegen de verwerking, overdracht van gegevens en (indien de wettelijke reden voor de verwerking van uw gegevens uw instemming was) het intrekken van uw instemming.

Indien u een van de boven omschreven rechten wenst uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar [email protected].

U hoeft niet te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke kost aanrekenen wanneer uw vraag duidelijk ongegrond is, repetitief of overdreven, of we kunnen in die omstandigheden weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.

Het is mogelijk dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw toegangsrecht tot uw persoonsgegevens te verzekeren (of enig ander van uw rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel, om te vermijden dat uw gegevens worden geopenbaard aan iemand die niet het recht heeft ze te ontvangen. We kunnen dan ook contact met u opnemen voor meer informatie in verband met uw verzoek, teneinde u sneller te kunnen antwoorden.

We streven ernaar om binnen de maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Het kan gebeuren dat we hier langer dan een maand voor nodig hebben, wanneer uw verzoek bijzonder complex is of wanneer u meerdere vragen stelde. In dat geval zullen we u hierover verwittigen.

Wanneer u niet tevreden bent met een aspect van de manier waarop we uw gegevens verzamelen en gebruiken, heeft u het recht hierover klacht in te dienen bij de betrokken toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming bij de EU. We zouden het echter waarderen dat u eerst ons contacteert in geval van een klacht, zodat we kunnen proberen een oplossing voor u uit te werken.

10. LINKS NAAR DERDEN

Deze website kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Door op die links te klikken of deze verbindingen tot stand te brengen, kan u derde partijen toestemming geven om gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over websites van derden en zijn dan ook niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke andere website die u bezoekt te lezen.

11. COOKIES

U kan uw browser zo instellen dat hij alle browser cookies weigert, of dat hij u verwittigt wanneer websites cookies op uw toestel installeren of consulteren. Wanneer u cookies uitschakelt of weigert kunt u de toegang tot sommige delen van die website verliezen of kunnen delen ervan niet meer naar behoren werken.