Home Basiskennis Koran De Tien Geboden in de Koran

De Tien Geboden in de Koran

De Tien Geboden in de Koran

Zeg: “Komt, ik zal voorlezen wat jullie Heer jullie verboden heeft verklaard: dat jullie iets als deelgenoot aan Hem toekennen. Weest goed voor jullie ouders, en doodt niet jullie kinderen uit (angst voor) armoede. Wij schenken voorzieningen aan jullie en aan hen. En nadert niet de zedeloosheid, de openlijke noch de verborgene, en doodt niet de ziel die Allah verboden heeft verklaard, tenzij volgens het recht. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie begrijpen.
En nadert het bezit van de wees niet, tenzij op een wijze die meer voordeel (aan de wees) geeft, totdat hij de volwassenheid bereikt. En geeft de volle maat en vult de weegschaal met het gelijke gewicht. Wij (Allah) belasten niemand dan volgens zijn vermogen. En wanneer jullie rechtspreken, weest dan rechtvaardig, ook al betreft het een verwant. En vervult het verbond met Allah. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen. Hopelijk zullen jullie je laten vermanen.
En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad. Volgt het dan en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.”
[Edele Koran 6:151-153]

In deze verzen vinden we de Geboden van de Islam. ‘Ubadah ibn Samit (moge Allah tevreden zijn over hem) heeft gezegd dat Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) deze verzen reciteerde voor de mensen van Mekka die moslim werden en bij hem hun gelofte van trouw (Bay’ah) aflegden. Sommige geleerden noemen deze verzen “al-Din al-Jami’ (de universele en allesomvattende leer van de godsdienst)”. De geboden omvatten geloof, aanbidding, ethiek en wetten voor sociale, economische en burgerlijke aangelegenheden. Gelijkaardige onderrichtingen vinden we ook in de Bijbel (Exodus 20:2-17; Deuteronomium 5:6-21). De joden en christenen noemen ze de Tien Geboden. Meestal worden ze als volgt samengevat:

  • Bovenal bemin één God.
  • Zweer niet ijdel vloek noch spot.
  • Heilig steeds de dag des Heren.
  • Vader moeder zult gij eren.
  • Dood niet geef geen ergernis.
  • Doe nooit wat onkuisheid is.
  • Vlucht het stelen en bedriegen.
  • Ook de achterklap en ‘t liegen.
  • Wees steeds kuis in uw gemoed.
  • En begeer nooit iemands goed.

In de Koran worden deze geboden gespreid over drie verzen. Elk vers heeft een uiterst passend slot. In het eerste vers staan vijf geboden die worden afgesloten met de woorden “hopelijk zullen jullie begrijpen”. In het tweede vers vinden we vier geboden, die eindigen met “hopelijk zullen jullie je laten vermanen”. Het derde vers bevat slechts één gebod, afgesloten met “hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.” De voor de hand liggende betekenis hiervan is dat je door je verstand te gebruiken, je verantwoordelijkheid op te nemen en het Goddelijke Pad te volgen een rechtschapen en godvruchtig karakter ontwikkelt: Taqwa. Dit hoort het uiteindelijke doel van je geloof te zijn.

1. Niets of niemand staat gelijk met Hem

Er is slechts Eén God. Geloven dat er iemand anders is die deel uitmaakt van Allah’s Goddelijke Natuur is Shirk, godslaster en een hoofdzonde. Geloven in Tauhied of de Eenheid en Uniekheid van Allah is het waarachtige, logische en redelijke principe. Elk ander geloof, in twee of meer goden, vindt geen enkele basis in de waarheid, de rede of de realiteit.

2. Wees goed voor je ouders

Ihsaan tegenover de ouders betekent dat je alles voor hen doet wat goed en lief is. Hiertoe horen respect, erkenning, vriendelijkheid en liefde. De rede vereist dat ouders respect en dankbaarheid krijgen voor de offers die ze voor hun kinderen brengen. De kinderen die deze rechten van hun ouders negeren of verwaarlozen hebben hun gezond verstand en fatsoen verloren.

3. Dood je kinderen niet uit vrees voor armoede

Net zoals ouders rechten hebben, hebben kinderen die ook. Zelfs baby’s en ongeboren kinderen hebben rechten. Ze mogen niet worden vermoord, om welke reden ook, zelfs niet uit vrees voor armoede. Allah geeft voorzieningen aan iedereen. Een andere verklaring hiervoor is dat kinderen moeten worden beschermd. Net zoals ouders moeten worden gerespecteerd, moeten kinderen worden beschermd.

4. Geef je niet over aan schandelijke daden, noch openlijk, noch in het geheim

Het is niet goed om in het openbaar schandelijke en onfatsoenlijke dingen te doen, maar het is net zo goed verkeerd om ze privé te doen. Het is gewoon logisch dat onwelvoeglijkheid altijd en overal moet worden vermeden. Bovendien bestaan er naast openlijke zonden ook verborgen zonden. Onder openlijke zonden verstaan we zaken als diefstal, moord, ontucht, omkoperij, vervalsing, kattenkwaad, enz… De geheime zonden zijn hypocrisie, ontrouw, haat, hebzucht, wantrouwen, enz… Al die zonden moeten worden vermeden.

5. Dood niemand van wie God het je heeft verboden, tenzij volgens de correcte wettelijke procedure

Doden is altijd verboden, tenzij op basis van een correct gerechtelijk proces en van rechtvaardigheid. Wanneer mensen hun verstand verliezen, moorden ze op basis van hun eigen haat of woede. Daarbij overschrijden ze de grenzen van de rechtvaardigheid. Moordenaars gaan vrijuit terwijl onschuldigen worden gestraft, of honderden lijden door de moord op enkelen. Al deze daden gaan in tegen wat de rede en het gezond verstand dicteren.

6. Bescherm de bezittingen van de wezen

Dit betekent dat we de rechten van de zwakken moeten beschermen. Mensen herinneren zich de rechten van de sterken, maar die van de zwakken zien ze over het hoofd.

7. Geef de volle maat en gewicht, in alle eerlijkheid

We moeten er steeds op bedacht zijn om op een eerlijke manier handel te drijven. Mensen vergeten wel eens dat eerlijkheid het beleid in de handel hoort te bepalen.

8. Wees rechtvaardig wanneer je spreekt, ook al gaat het om een naaste verwante

Mensen neigen ertoe de kant van hun naaste verwanten te kiezen. Ze vergeten dat ze rechtvaardig moeten zijn voor iedereen.

9. Kom je beloften na

Alle beloften moeten worden nageleefd, maar vooral deze die in de naam van God werden gedaan. Vergeet niet wat je hebt beloofd.

10. Volg het rechte pad van God

Enkel het pad van God is recht. Andere wegen zijn dat niet en zullen je niet naar God leiden.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…