Home Vragen Over de islam Wat gebeurt er volgens de Islam na de dood?

Wat gebeurt er volgens de Islam na de dood?

Islam en de dood

Geachte heer, ik probeer een lijst samen te stellen met dingen die ik moet doen voor ik sterf en ik ben op zoek naar suggesties. Kunt u mij alstublieft vertellen wat de Islam zegt over de dood?


Voor hen die niet vertrouwd zijn met de leer van de Islam, moeten we wellicht enkele fundamentele beginselen toelichten, voor we tot een antwoord op deze uiterst oprechte en diepgaande vraag komen.

Aan het eind van de Heilige Koran vinden we een kort maar diepzinnig hoofdstuk, getiteld “Al Asr”, dat ons een antwoord kan geven op vragen omtrent het leven en de dood van iedere mens. Laten we eens kijken naar deze vertaling in het Nederlands:

“Bij de tijd! (1) Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies. (2) Behalve degenen die geloven (3) en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de waarheid (4) en die elkaar aansporen tot geduld.”
[Edele Koran 103:1-3]

1. Allah zweert een eed met verstrekkende gevolgen.
2. Dat wil zeggen “de Hel” als resultaat van hun handelingen hier op aarde.
3. Eenheid van Allah (Tawhied of monotheïsme).
4. Hier betekent “waarheid” alles wat betrekking heeft op het zuivere monotheïsme.

Uit deze passage in de Koran en andere verzen die er verband mee houden, hebben de islamgeleerden de volgende conclusies getrokken:

Ieder van ons wordt geboren met een bepaald doel dat hij voor zijn dood moet hebben vervuld: alleen de Enige Ware God aanbidden, volgens Zijn voorwaarden en bepalingen.

“En Ik heb de Djinns en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.”
[Edele Koran 51:56]

Eenieder van ons zal sterven en ten grave worden gedragen.

“Iedere ziel zal de dood ervaren.” [Edele Koran 29:57]

Iedereen (gelovigen en ongelovigen) zal opnieuw worden geschapen (wederopstanding) op de Dag des Oordeels.

“Allah beperkt en verruimt (Zijn voorzieningen) en tot Hem worden jullie teruggebracht.”
[Edele Koran 2:245]

En

“Zijn diegenen er dan niet van overtuigd dat zij opgewekt zullen worden?”
[Edele Koran 83:4]

“En voor wie vreesde voor het staan voor zijn Heer zijn er twee Tuinen (in het Paradijs).”
[Edele Koran 55:46]

Iedere mens ontvangt dan zijn/haar “Boek van Daden” (waarin al zijn handelingen worden opgesomd).

“Nee voorwaar! Het boek van daden van de zondigen is in Sidjien.”
[Edele Koran 83:7]

En:

“Dan zal degene die zijn verslag in zijn rechterhand krijgt, zeggen: Neem, lees mijn verslag!”
[Edele Koran 69:19] “Hij zal dan een leven van welbehagen leiden.”
[Edele Koran 69:21].

“En wat betreft degene die zijn boek in zijn linkerhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: Wee mij, was mijn boek maar niet aan mij gegeven!”
[Edele Koran 69:25]

Iedere mens zal verantwoording moeten afleggen over wat hij of zij heeft gedaan.

“Wie iets goeds deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. En wie iets kwaads deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien.”
[Edele Koran 99:7-8]

Niemand zal de zonde of de straf van een ander dragen.

“Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen. Voor hem is hetgeen (de beloning) voor wat hij doet en voor hem is hetgeen (de bestraffing) voor wat hij doet.”
[Edele Koran 2:286]

Niemand zal een ander tot voorspraak zijn bij de Almachtige, behalve als Hij dat toestaat.

“O jullie die geloven: geef van dat waar Wij jullie mee voorzien hebben, voordat de Dag komt waarop er geen handel noch voorspraak zal zijn.”
[Edele Koran 2:255]

De uiteindelijke bestemming, Hemel of Hel, zal hen bekend worden gemaakt.

“Jullie zullen zeker de Hel zien.”
[Edele Koran 102:6]

Niemand kan het Paradijs binnengaan tenzij door de Genade van Allah.

Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) zei:

“Niemand kan Djennah (het Paradijs) binnengaan tenzij door de Genade van Allah.” Zijn metgezellen vroegen hem daarop: “Zelfs u niet, O Profeet van Allah?” En hij antwoordde hen: “Zelfs ik niet.”

Alleen degenen die het verdienen zullen naar het Vuur worden gezonden.

“Daarom waarschuw Ik jullie voor een laaiend vuur (de Hel). Daarin gaat slechts de ergste ellendeling binnen.”
[Edele Koran 92:14-15]

De dood is als een reis naar een land waarvandaan geen terugkeer meer mogelijk is. Zorg er dus voor dat je, voordat je komt te overlijden, de volgende drie zaken inpakt om mee te nemen:

Een geldig identiteitsbewijs
Genoeg voedsel voor een Eeuwigheid
Voldoende kleding of bedekking van je lichaam

Geldig identiteitsbewijs: iemands Dadenboek

Dit omvat twee hele belangrijke categorieën:

 • Godsdienst (geloof)
 • Handelingen (daden)

Deze moeten beide juist zijn om een gemakkelijke overgang naar het Volgende Leven mogelijk te maken en om in het Hiernamaals een goede plaats te verwerven in het Paradijs.

Laten we beginnen met het Verbond van het geloof, gesloten met de ENE WARE GOD, en de aanbidding van Hem alleen en geen ander. Dit verbond wordt door eenieder gesloten die tot het inzicht is gekomen: “Er is slechts Eén Ware God, de enige Schepper, de Onderhouder en God van al wat bestaat.” Dit is wat wordt verstaan onder de “Eenheid” of “Tawhied” in de Islam.

We kunnen dit beter begrijpen wanneer we het opdelen in drie categorieën:

 • Eenheid van de Goddelijkheid (Tawhied Al-Oeloehiyyah)
 • Eenheid van de Aanbidding (Tawhied Al-Roebboebiyyah)
 • Eenheid van de Schone Namen en Eigenschappen (Tawhied Al-Asma’ was-Sifaat)

Het juiste geloof

Na de dood worden ons drie vragen gesteld:

 • Vraag: Wie is jouw Heer?
  Het enige aanvaardbare antwoord: Allah
 • Vraag: Wat is jouw geloof?
  Het enige aanvaardbare antwoord: de Islam
 • Vraag: Wie is jouw Profeet?
  Het enige aanvaardbare antwoord: Muhammad

Er zullen nu onmiddellijk mensen opstaan die beweren dat dit niet eerlijk is. Immers: Muhammad ﷺ ontving pas 1400 jaar geleden de boodschap van de Islam uit de handen van Allah. Dus, hoe zit het dan met al diegenen die voor die tijd leefden? En met degenen die daarna hebben geleefd, maar nooit hebben gehoord van Allah, de Islam en Muhammad ﷺ?

Het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig. De Islam is het enige ware geloof, zoals dat tot ons gebracht is door de profeten van de Almachtige God (Allah). Zij hebben allen de boodschap gepredikt van de totale overgave aan de Enige en Ware God van het Heelal. Wanneer dus een mens heeft geleefd van in”Overgave, Onderwerping en Gehoorzaamheid aan de Almachtige, in Oprechtheid en in Vrede,” dan heeft hij in feite geleefd als een ware moslim, ook al had hij geen kennis van de Arabische woorden en begrippen.

Dit betekent dus dat alle volgelingen van alle profeten van de Almachtige God, van Adam tot Mozes en van Jezus tot Muhammad, vrede zij met hen allen, op het moment dat hen deze vragen worden gesteld de juiste antwoorden aangereikt zullen krijgen.

Nadat de engel des doods de ziel uit het lichaam heeft weggenomen, zullen engelen de ziel van de overledene begeleiden naar de hemel. Wanneer zij Allah de Allerhoogste bereiken, zal Hij eenieder verstoten die niet beschikt over de juiste antwoorden (zoals hierboven vermeld). Na de ondervraging zal de persoon worden herenigd met zijn of haar eigen dode lichaam en zo de tijd afwachten tot de Dag des Oordeels.

Voedsel: juiste daden

De Profeet Muhammad ﷺ leerde zijn volgelingen:

“Degene die ‘s avonds gaat slapen met een volle maag, terwijl de maag van zijn naaste (zijn buur) nog leeg is, is geen gelovige.”

En de Profeet Muhammad ﷺ heeft ook gezegd:

Liefdadigheid is een plicht voor elke moslim.” Men vroeg hem: “Maar wat als iemand niets bezit?” De Profeet ﷺ antwoordde: “Hij moet met zijn handen werken voor zijn eigen profijt, en van wat hij verdient moet hij iets weggeven uit liefdadigheid.” De metgezellen van de Profeet ﷺ vroegen: “Maar als hij niet kan werken?” Daarop zei de Profeet ﷺ: “Dan moet hij de armen en behoeftigen tot steun zijn.” De metgezellen vroegen daarop: “Maar als hij daartoe niet in staat is?” De Profeet ﷺ zei: “Dan moet hij anderen aansporen tot goede daden.” Weer vroegen de gezellen: “Maar wat als hij zelfs dat niet kan?” Daarop sprak de Profeet ﷺ: “Dan moet hij zichzelf in bedwang houden en niemand kwaad doen. Ook dat is een vorm van liefdadigheid.”

De Profeet Muhammad ﷺ heeft gezegd:

“Je lichaam heeft 360 gewrichten en je moet voor elk ervan dagelijks een liefdadigheid verrichten.”

En ook:

“Zelfs wanneer je je broeder tegemoet treedt met een vriendelijk gezicht is dat een vorm van liefdadigheid.”

Daden van liefdadigheid en vriendelijkheid, enkel omwille van de Almachtige:

Deze goede daden draagt een mens zijn of haar hele leven met zich mee en hij neemt ze mee het graf in, tot aan de Dag des Oordeels. Op die Dag des Oordeels zal iedereen zijn eigen daden duidelijk aanschouwen.

Er zijn twee engelen die alle handelingen en daden van elk individu vastleggen, vanaf de geboorte tot aan de dood. De engel aan de rechterzijde noteert alle goede daden en de engel aan de linkerzijde noteert alle slechte daden.
Zodra iemand het plan opvat om een goede daad te verrichten, wordt meteen een goede daad voor hem of haar genoteerd. Na het uitvoeren van die goede daad zullen tien goede daden worden genoteerd voor die mens (of 70 of 700, of zoveel het Allah goeddunkt). Indien iemand anderen aanspoort om een goede daad te verrichten, dan zal een gelijke beloning worden toegekend aan degene die ertoe aanspoorde.

Een andere engel, gezeten aan de linkerkant, noteert alle slechte en kwade handelingen van een mens als volgt:
Indien de persoon het plan opvat om een slechte daad te verrichten, maar zichzelf daarvan weerhoudt in het besef dat hij/zij een fout zou begaan, dan zal een goede daad worden genoteerd. Indien een mens het plan opvat om een slechte of kwade daad te verrichten, maar niet de kans krijgt om die uit te voeren, dan wordt hiervan in het geheel geen notitie genomen. Wanneer iemand een slechte daad begaat, begint de engel aan de linkerzijde met het optekenen daarvan in het ‘Boek van Daden’. De engel aan de rechterzijde weerhoudt hem daar echter van en vraagt hem te wachten, om te zien of die mens wellicht nog berouw toont. Na een poosje begint de engel aan de linkerzijde opnieuw te schrijven, maar weer onderbreekt de engel aan de rechterzijde hem met hetzelfde pleidooi. Dit gaat gedurende enige tijd door. Als de mens echter weigert om vergiffenis te vragen aan de Almachtige, dan zal een slechte daad worden bijgeschreven op zijn “rekening”. Zodra iemand een slechte daad heeft begaan, dient hij of zij dan ook onmiddellijk om vergeving te vragen bij de Almachtige en de slechte daad te laten volgen door een goede daad.

Verder is het zo dat, wanneer iemand de verplichte gebeden bidt op de door de Islam voorgeschreven tijdstippen, alle zonden worden vergeven die werden begaan sinds het voorgaande gebed.

Wanneer iemand deelneemt aan het vrijdaggebed, zoals dat wordt voorgeschreven door de Islam, ontvangt hij of zij vergiffenis voor alle zonden sinds het vorige vrijdaggebed.
Wanneer iemand de voorgeschreven pelgrimstocht naar Mekka onderneemt, gedurende de maand Dhoel Hidjah van de islamitische kalender, dan worden hem/haar alle zonden vergeven sinds zijn geboorte. Die persoon begint dan opnieuw, met een schone lei, terwijl wel alle eerder verrichte goede daden genoteerd blijven.
Wanneer iemand afkomstig is uit een ander geloof en overgaat tot de Islam, dan worden al zijn/haar zonden vergeven, maar alle goede daden blijven opgetekend. Die mens is dus zo rein en onschuldig als een pasgeborene. Alleen werden alle vroegere daden, zowel de slechte als de goede, gereinigd en opstapelen ze zich op tot bergen van goede daden voor deze nieuwkomer in de Islam.

Kleding: Deugdzaamheid en Gedrag

Niemand die ‘s avonds gaat slapen met een volle maag, terwijl de maag van zijn naaste nog leeg is, is een gelovige.
De Profeet Muhammad ﷺ vertelde dat Allah heeft gezegd:

“Ik verklaar de oorlog aan degene die vijandig staat tegenover Mijn aanbiddende dienaar. Wie Mij aanbidt, kan mij niet dichter naderen en zich niet meer bemind maken dan door datgene te doen wat ik hem heb opgedragen. Mijn dienaar komt alsmaar nader tot Mij door extra daden van aanbidding, totdat Ik hem liefheb. Dan zal ik zijn gehoor worden, zijn zicht, zijn tastzin, zijn voetstap. En alles wat hij begeert van Mij zal Ik hem geven. Wanneer hij Mijn Bescherming verlangt, zal Ik hem beschermen. Er is niets dat Ik met meer tegenzin zal doen dan zijn ziel tot Mij nemen, want hij heeft een afkeer van de dood en Ik wil hem niet teleurstellen.”

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…