Home Vragen Christendom Is Jezus aan het kruis gestorven?

Is Jezus aan het kruis gestorven?

Is Jezus aan het kruis gestorven

Is Jezus echt aan het kruis gestorven?

De hoeksteen van het christelijke geloof is dat Jezus (Iesa, vrede zij met hem) is gestorven voor de zonden van de mensheid.

Hoewel men aan de hand van evangelieverhalen kan pleiten voor de dood van Jezus aan het kruis, is dit vanuit islamitisch standpunt eigenlijk niet belangrijk. Hiervoor zijn er verschillende redenen.

Allereerst verwerpt de Koran het idee van de “dood aan het kruis” in zijn geheel. Hij is hierover heel duidelijk:

“En wegens hun uitspraak: ‘Wij hebben de Messias, Iesa de zoon van Maryam gedood.’ Maar zij hebben hem niet gedood, noch hem gekruisigd. Maar de gelijkenis van Iesa werd op een andere man gelegd. En degenen die daarin van mening verschillen zitten vol twijfel. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen niets anders dan gissingen en zij doodden hem niet.” [Edele Koran 4:157]

Ten tweede is er het feit dat historisch gezien zelfs niet alle christenen van de eerste eeuwen geloofden dat Jezus aan het kruis is gestorven voor onze redding. Tot op vandaag zijn er mensen die, op basis van de evangelieverhalen, wèl geloven in de kruisiging maar niet in de dood van Jezus.

Ook heel wat moslims zijn op deze kar gesprongen. We geloven echter niet dat dit de goede aanpak is voor moslims. We kunnen beter zeggen dat we het hier niet mee eens zijn, ondanks wat de Evangeliën over de kruisdood van Jezus vertellen. Vanuit moslimperspectief is de Koran namelijk de laatste Openbaring van God, en die vertelt ons iets anders. God kent de waarheid over alles. Daarom heeft Hij aan Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) aan de hand van de Openbaring het juiste standpunt aangeleerd, over dit onderwerp en ook over andere zaken. Houd er rekening mee dat volgens de islamitische theologie de hedendaagse Bijbel niet 100% authentiek is. Daarom kunnen we de verhalen uit de Evangeliën niet zomaar overnemen.

Uiteindelijk moeten we ons vooral het volgende afvragen. Stel dat de belangrijkste opdracht van Jezus in deze wereld erin bestond te sterven voor onze zonden. Dan moet Jezus zelf hierover toch duidelijke informatie en instructies hebben gegeven. Er is echter niet één expliciete uitspraak van hem die klaar en duidelijk stelt dat het zijn missie was om te sterven voor onze zonden. Nergens zegt hij dat hij moet sterven om de zonden van de hele mensheid uit te boeten. Evenmin zegt hij dat het verplicht is te geloven in zijn dood en verrijzenis om gered te worden.

De uitspraak van Jezus die in deze context vaak wordt aangehaald is:

“Zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” (Mattheüs 20:28)

We begrijpen niet waarom dit vers zou gaan over een plaatsvervangende dood en boetedoening. Je kan hooguit stellen dat Jezus verklaart bereid te zijn om zijn leven te geven voor zijn volgelingen en voor zijn zaak. Die bereidheid om je leven op te offeren voor een hoger doel vinden we niet alleen bij Jezus. Heel wat profeten in de Bijbel hebben enorm geleden (zoals Abraham). Sommigen, zoals Johannes de Doper, hebben zelfs hun leven gegeven voor hun missie.

Dat geldt ook voor Profeet Muhammad ﷺ. Op zijn reis naar Taif, toen hij de mensen daar ging uitnodigen tot de Islam, behandelden de bewoners van Taif hem vreselijk. De Profeet ﷺ werd zo zwaar gestenigd dat hij over zijn hele lijf bloedde en het bloed zelfs in zijn schoenen droop. Toen Jezus zei dat hij zijn bloed of zichzelf als losprijs voor zijn volk wilde geven, kan hij dus gewoon bedoeld hebben dat hij bereid was alles op te offeren opdat de mensen van hem de waarheid leren en gered worden door zijn leer te volgen. Deze interpretatie stemt overeen met de offers van alle profeten voor hem.

Er staan nog enkele andere verzen in de Evangeliën waarmee christenen proberen te bewijzen dat Jezus heeft beweerd dat redding voortkomt uit het geloof in zijn dood en verrijzenis. Wanneer we die verzen echter goed bekijken, zien we dat ze dit helemaal niet expliciet zo stellen.

Naar onze mening begrijpen die mensen hieruit “redding door zijn plaatsvervangende dood en boete” omdat ze al bij voorbaat in die doctrine geloven. Zelfs het zwakste verband zet hen ertoe aan te denken dat deze verzen onderrichten wat zij al geloven. Misschien heeft dit besluit te maken met iets wat we kennen als de kracht van suggestie.

De terugkeer van Jezus

De Islam onderricht dat Jezus niet is gestorven aan het kruis, maar levend in de hemel werd opgenomen. Ooit komt hij terug en zal hij een normaal leven leiden en dan sterven. Het doel van die tweede komst is hoofdzakelijk dat hij rechtvaardigheid op aarde zal vestigen en de antichrist zal doden.

“Maar Allah verhief hem tot Zich. En Allah is Almachtig, Alwijs.” [Edele Koran 4:158]

“En er is niemand van de mensen van het Boek, die er niet in zal geloven vόόr zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij tegen hen getuigen.” [Edele Koran 4: 159]

“En (gedenk) toen Allah zei: ‘O Iesa! Ik zal je tot Mij nemen en tot Mij opheffen en je reinigen van degenen die ongelovig zijn. En Ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de Dag der Opstanding. Dan zullen jullie tot Mij terugkeren en Ik zal daarna tussen jullie oordelen over de zaken waarover jullie van mening verschillen’.” [Edele Koran 3:55]

De Koran spreekt niet expliciet over de terugkeer van Jezus, maar er zijn heel wat uitspraken van Muhammad ﷺ hierover.

Abu Huraira heeft overgeleverd dat Allah’s Boodschapper ﷺ heeft gezegd:

“Het Uur zal niet komen voordat de zoon van Maria (Jezus) neerdaalt onder jullie als een rechtvaardige heerser. Hij zal het kruis breken, de zwijnen doden en de Jizya-belasting afschaffen. Geld zal er in overvloed zijn, zodat niemand het nog zal aanvaarden (als liefdadigheid).” (Sahih Bukhari)

Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd:

“Er is geen profeet tussen mij en hem (Jezus). Hij zal neerdalen (op aarde). Wanneer je hem ziet, herken je hem: een middelgrote man, rozig blanke huid. Hij draagt twee lichtgele kledingstukken, ziet eruit alsof er druppels van zijn hoofd lopen en toch zal hij niet nat zijn. Hij zal de mensen bestrijden voor de zaak van de Islam. Hij zal het kruis breken, zwijnen doden en de Jizya afschaffen. Allah zal alle godsdiensten teniet doen, behalve de Islam. Hij zal de antichrist vernietigen en hij zal gedurende veertig jaar op aarde leven en dan sterven. De moslims zullen over hem bidden.” (Abu Dawud)

Allah’s Boodschapper ﷺ heeft gezegd:

“Bij Hem in Wiens Handen mijn ziel zich bevindt, waarlijk de zoon van Maria (Jezus) zal weldra onder jullie neerdalen en hij zal de mensheid rechtvaardig oordelen (als een rechtvaardige Rechter). Hij zal het kruis breken en de zwijnen doden en er zal geen Jizya meer zijn (belasting opgelegd aan niet-moslims). Geld zal er in overvloed zijn, zodat niemand het aanvaardt. En één enkele knieval voor Allah (in gebed) zal beter zijn dan de hele wereld en alles erin.” Abu Huraira voegde hieraan toe: “Als je wil, kan je dit (vers uit de Koran) voordragen: ‘En er is niemand van de mensen van het Boek, die er niet in zal geloven vόόr zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij tegen hen getuigen.’ [Edele Koran 4:159].” (Bukhari)

Uit de bovenstaande bespreking moet duidelijk zijn geworden dat de moslims geloven dat Jezus zal terugkomen voor de Dag des Oordeels.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…