Home Basiskennis Jezus en de Bijbel Moslims respecteren Jezus als één van Gods Boodschappers

Moslims respecteren Jezus als één van Gods Boodschappers

moslims en Jezus

Jezus’ geboorte was een mirakel, en zijn leven was van mirakels vervuld. We weten ook zeker dat hij in de toekomst terug zal keren. Maar wist je dat zowel moslims als christenen Profeet Jezus (vrede zij met hem) erkennen en respecteren, en dat hij deel uitmaakt van hun geloofspunten en hun geschriften? Dit is een gemeenschappelijk punt dat ons verbindt.

Een Profeet met een Boodschap

Vanaf zijn eerste dag op aarde was Jezus een gezegend en bijzonder kind. Hij verrichtte zelfs een wonder, door te spreken vanuit zijn wieg!

“Toen wees zij naar hem. Zij zeiden: ‘Hoe kunnen wij met iemand praten die nog een kind in de wieg is?’ Hij (Iesa) zei: ‘Waarlijk! Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot Profeet gemaakt’.” [Edele Koran 19:29-30]

Het was echter pas toen Profeet Jezus tientallen jaren ouder was dat hij Gods boodschap ging verspreiden, de taak waarvoor hij was gezonden.

In de Koran verklaart Jezus:

“En ik ben gekomen om te bevestigen wat voor mij was van de Thora en om voor jullie een deel wettig te maken wat verboden was. En ik ben tot jullie gekomen met een Bewijs van jullie Heer. Vrees Allah dus en gehoorzaam mij. Waarlijk! Allah is mijn Heer en jullie Heer, aanbid Hem dus (alleen). Dit is het rechte Pad.” [Edele Koran 3:50-51]

De moslims kennen Profeet Jezus als een Profeet die werd gezonden door God (Allah). We weten dat het zijn missie was om zijn volk terug te leiden naar de aanbidding van de Ene God. In de Islam wordt Profeet Jezus beschouwd als één van de vele Profeten die aan de mensheid werden gezonden met sterk gelijkende boodschappen.

De missie van Profeet Jezus bestond er uit zijn volk te leiden naar het geloof en de verering van de Ene God. Bovendien werd hij gezonden om hen te onderrichten en te herinneren – een rode draad in zowel de christelijke als de islamitische leer.

Christenen zowel als moslims geloven dat onze handelingen een indicator zijn voor het niveau van ons geloof. Daarom zijn we het er ook over eens dat het deel uitmaakt van onze aanbidding en ons geloof in God om goede daden te verrichten en slechte daden te mijden. Gelukkig hoorde dat ook tot wat Profeet Jezus zelf heeft onderricht.

Jezus kwam de mensheid eraan herinneren dat ze Gods regels en geboden uit vroegere geschriften moet naleven. Deze goddelijke leefregels zijn er voor ons eigen welzijn, voor dat van onze families en de maatschappij in haar geheel.

Jezus – miraculeuze geboorte?

Een gemeenschappelijk punt tussen Christendom en Islam is de miraculeuze geboorte van Profeet Jezus uit zijn moeder, Maria.

De Islam schenkt Profeet Jezus (vrede zij met hem) en zijn moeder Maria (vrede zij met haar) veel respect en waardigheid. Er werd zelfs een heel hoofdstuk van de Koran (met de titel “Maryam”) gewijd aan het respectvolle verhaal van de maagdelijke moeder van Jezus.

Hoe is het mogelijk dat we de grootsheid van de Boodschap aan Maria niet begrijpen? Dat wonderbaarlijke ogenblik, toen de engel Gabriël Maria formeel aankondigde dat ze zwanger was. Het gebeurde toen zij nog steeds maagd was en door geen man was aangeraakt.

“En toen de engelen zeiden: ‘O, Maryam! Waarlijk, Allah heeft jou uitgekozen, en je gereinigd en Hij heeft jou boven alle vrouwen van de werelden uitverkoren’.” [Edele Koran 3:42]

Ook de maagdelijke geboorte van Profeet Jezus wordt in de Koran gedetailleerd besproken. Tevens worden het leven van Maria tijdens haar zwangerschap, haar weeën en de bevalling van Jezus in detail weergegeven in het hoofdstuk van de Koran dat aan haar verhaal is gewijd.

De mirakels van Profeet Jezus

Jezus was iemand met veel mirakels. Toen hij de zieke en de blinde genas, gebeurde dat enkel met instemming van God. Enkele van de vele zegeningen en wonderen van Jezus worden in de Koran vermeld.

“(Gedenk) dat Allah zal zeggen: ‘O Iesa, zoon van Maryam! Gedenk Mijn gunsten aan jou en jouw moeder, toen Ik jou met de Heilige Geest heb versterkt en ondersteund, zodat jij in de wieg als baby tot de mensen kon spreken, maar ook als volwassene. En toen Ik je de Schrift en de Wijsheid en de Thora en de Indjiel onderwees. En toen je een kleivorm van een vogel maakte, met Mijn toestemming. Vervolgens blies je daarin en het werd een (levende) vogel, met Mijn toestemming. En toen je de blinden en de melaatsen genas, met Mijn toestemming. En toen je de doden deed herrijzen, met Mijn toestemming. En toen Ik de Kinderen van Israël bij jou vandaan hield, omdat je tot hen kwam met duidelijke Bewijzen. En de ongelovigen onder hen zeiden: Dit is niets anders dan duidelijke tovenarij’.” [Edele Koran 5:110]

Jezus’ band met Muhammad

Jezus wordt in de Edele Koran 25 keer bij naam genoemd. Daarentegen wordt Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) slechts vier keer bij naam genoemd. Hij ﷺ wordt vaker “de Boodschapper” of gewoon “de Profeet” genoemd.

Profeet Jezus, boodschapper van God, werd bijna 600 jaar voor Profeet Muhammad ﷺ naar zijn volk gezonden. Toch hebben ze heel wat gemeenschappelijk. Beiden waren ze Profeten die door God werden gezonden met de gelijkaardige boodschap over het aanbidden van Eén God.

Zowel Jezus als Muhammad ﷺ verkondigden dezelfde boodschap aan hun volk. Ze predikten de waarheid over de Ene en Enige God die hun aanbidding waardig is. Allebei concentreerden ze zich op het onderrichten en in de praktijk brengen van belangrijke dagelijkse handelingen die de gelovigen moeten navolgen.

Rode draad in het leven van Jezus

Wist je dat er veel gelijkenissen zijn in de manier waarop moslims en christenen het leven van Jezus zien?

Volgens beide religieuze tradities heeft Jezus de waarheid over de Ene God aan zijn volgelingen gepredikt. Ook Profeet Jezus werd zwaar bespot door degenen die niet in Eén God geloofden.

Als Gods Boodschapper probeerde Jezus de mensen het rechte pad te wijzen. Op de Dag der Heropstanding zal Hij aan God zeggen:

“Ik heb hen niet anders gezegd, behalve wat U mij bevolen heeft te zeggen: ‘Aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer.’ En ik was een getuige van hen, terwijl ik onder hen verbleef. Maar toen U mij tot U nam, werd U de Waker over hen, en U bent Getuige van alle zaken.” [Edele Koran 5:117]

Moslims menen dat er jammer genoeg mensen waren die Jezus en zijn moeder gingen vereren als godheden. Dat is niet wat hij tijdens zijn leven heeft onderricht en het is ook niet de juiste interpretatie van zijn boodschap aan de mensheid.

In de Koran vertelt Allah dat Hij Profeet Jezus zal ondervragen op de Dag des Oordeels. Hij zal hem vragen:

“O Iesa, zoon van Maryam! Heb jij tegen de mensen gezegd: ‘Aanbidt mij en mijn moeder als twee goden naast Allah?’ Hij (Iesa) zal zeggen: ‘Verheerlijkt zij U! Het is niet aan mij om te zeggen waarop ik geen recht heb’…” [Edele Koran 5:116]

Misverstanden rond Profeet Jezus verdrijven

Een belangrijk verschil tussen de christelijke en de islamitische kijk op Profeet Jezus is zijn goddelijkheid. Veel christenen geloven dat Jezus letterlijk een zoon van God was. De moslims stellen echter dat God geen kinderen of afstammelingen heeft en dat Hij boven Zijn schepping verheven is.

Zowel moslims als christenen geloven dat God (Allah) de macht heeft om iets uit het niets te scheppen, en mensen uit stof. God kan dat doen, net zoals Hij Adam uit een klomp klei heeft geschapen. Hij kan mensen terug tot Zich nemen, of hen opnieuw tot leven wekken nadat ze waren gestorven. Evenzeer  is God in staat om leven te scheppen in de baarmoeder, en om het weg te nemen. Dit is een teken van Zijn Ultieme Macht.

Daarom geloven de moslims in de onbevlekte geboorte van Jezus. Ze geloven dat hij werd geboren door diezelfde goddelijke Kracht die het leven schonk aan Adam en Eva zonder tussenkomst van een moeder of een vader.

God zegt in de Koran:

“Waarlijk, (de schepping van) Iesa is bij Allah zoals (de schepping van) Adam. Hij schiep hem uit aarde, vervolgens beval (Hij) hem: Wees! En hij was.” [Edele Koran 3:59]

Profeet Jezus komt terug

Wist je dat de moslims geloven dat Profeet Jezus in de nabije toekomst zal weerkeren op aarde?

De Islam onderricht dat Profeet Jezus zal terugkomen om de mensheid te redden van boosaardige krachten (de christelijke traditie verwijst hiernaar als de Antichrist). Hij zal uiteindelijk het kwade verslaan. De christenen geloven ook dat Jezus’ tweede komst zal plaatsvinden voor de Rampspoed, wat de Islam de Dag der Opstanding noemt.

Jezus onderwees het geloof in Eén God

Christenen en moslims hebben veel gelijklopende geloofspunten rond Profeet Jezus. Ze verschillen echter ook van mening op belangrijke punten. Het beeld dat de Islam van Jezus heeft valt echter precies in het midden tussen twee extremen.

Terwijl de joden Jezus als een bedrieger beschouwen en de christenen hem letterlijk zien als zoon van God, bewandelen de moslims de gulden middenweg: ze houden oprecht van Jezus als een menselijke Profeet.

Jezus’ tijdloze boodschap voor jou

Profeet Jezus werd op wonderbaarlijke wijze geboren en leidde een leven vol wonderen. Zijn boodschap over het belang van het geloof in en de aanbidding van de Ene God is evenzeer bestemd voor jou, vandaag, als voor de mensen in zijn tijd. God heeft gewild dat jij Jezus’ onderrichtingen kent, dat je ze naleeft en in de praktijk brengt. Leer nog meer over hem, zodat je hem bij zijn terugkeer kan vergezellen als een volgeling van God.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…