Home Blog Artikelen Wat is de Sharia en hoeveel zorgen moet je je daarover maken?

Wat is de Sharia en hoeveel zorgen moet je je daarover maken?

Sharia - islamitische wet

Mensen zijn bang voor het onbekende. Vaak is dit ook het geval voor de Sharia wetgeving. Maar waarom? Het zal je misschien verbazen dat ze eigenlijk nauwelijks verschilt van de positieve waarden, zoals vriendelijkheid en verantwoordelijkheid, die we onze kinderen willen bijbrengen. Over de hele wereld verwachten scholen dat hun studenten bepaalde regels naleven. Firma’s en organisaties hanteren ethische gedragscodes en waarden die hun werknemers moeten naleven. Op dezelfde manier legt ook de Islam zijn volgelingen regels en gedragscodes op.

Wat houdt die Sharia wet in?

Het woord “Sharia” betekent letterlijk “de weg” of “het pad” en wordt vaak geduid als de weg naar verlossing. De Sharia is een islamitische richtlijn die moslims helpt bij het bereiken van een hoge morele en ethische gedragscode in de samenleving. Ze richt zich op meer dan eenvoudige juridische kwesties. Ze vestigt de aandacht op het belang van dagelijkse interacties en attenties tegenover de andere leden van de maatschappij. De Sharia-principes steunen op de woorden van God in de Koran en op de onderrichtingen van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem). De belangrijkste focus van de Sharia ligt op het aanmoedigen van een eerlijke en rechtvaardige behandeling van vrouwen, kinderen, buren, behoeftigen en zelfs van de natuur.

Over de grenzen van oceanen en culturen heen is het een algemeen aanvaarde regel dat we geen moord mogen plegen. Normaal leven de mensen regels na en leiden ze hun leven volgens een universele morele code. Ook de samenleving steunt op morele waarden, maar omdat die subjectief zijn volstaan ze niet. In de ogen van de moslims komen richtlijnen en morele waarden van de Schepper. Daarom streeft een moslim ernaar om een ideale voorbeeldrol te vervullen in de samenleving. De Sharia is hiervoor een vast en objectief referentiepunt dat iemand helpt om een moreel en ethisch leven te leiden. Op die manier helpen deze richtlijnen niet alleen individuen, maar ook gemeenschappen.

De Sharia is geen boek met geboden, zoals het boek Exodus. Ze is geen wettelijk document voor een heksenjacht. Ze doet geen oproep om de westerse samenleving te bestrijden of te verwerpen. Ze is gewoon een hulpmiddel om de puzzels van het leven aan te pakken.

Hakt de Sharia handen en hoofden af?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de Sharia geen barbaarse, gewelddadige reeks extremistische regels. De Koran en de leer van Profeet Muhammad ﷺ zijn overduidelijk rechtvaardig en genadig.

In de Koran zegt God ons:

“Waarlijk, Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede. En Hij (beveelt) hulp aan de verwanten en verbiedt onzedelijkheden, het verwerpelijke en opstandigheid. Hij waarschuwt jullie, zodat jullie daar acht op slaan.” [Edele Koran 16:90]

Ook herinnert Hij ons hieraan:

“En iedereen die kwaad doet of zichzelf onrecht aandoet en daarna Allah’s vergiffenis zoekt: hij zal vinden dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is.” [Edele Koran 4:110]

Aan het uitvoeren van een straf gaat een hele reeks gedetailleerde en uitvoerige voorwaarden vooraf. Ze dienen om vast te stellen of iemand al dan niet schuldig is aan de misdaad. Enkele vereisten om iemand als dief te veroordelen zijn bijvoorbeeld:

  • Er moeten ofwel twee betrouwbare en eerlijke getuigen van de daad zijn ofwel moet de beschuldigde twee keer de daad bekennen.
  • De beschuldigde mag niet arm zijn en hij mag niet uit noodzaak hebben gestolen (uit nood aan voedsel of beschermende kleding).
  • De waarde van het gestolen item moet hoger liggen dan de waarde van vier en een halve gram goud.
  • Het voorwerp werd gestolen uit een veilige private plek waar de eigenaar niet om hulp kan roepen.
  • De beschuldigde mag de eigenaar voor het item betalen voordat de rechter zijn oordeel heeft geveld.

Zoals je ziet, beschermt God Zijn schepping door het moeilijk te maken om iemand voor een misdaad te veroordelen. Hij legt de bewijslast bij de aanklager, niet bij de beschuldigde. De straffen hebben tot doel ons te herinneren aan de wetten en ons te motiveren om die wetten na te leven en een rechtschapen leven te leiden.

De Sharia steunt op goedheid en barmhartigheid

Dat je de principes van de Sharia naleeft, houdt in dat je dagdagelijkse handelingen stelt met welwillendheid en mededogen tegenover anderen. De Koran pleit voor nederigheid en vriendelijkheid, omdat God zegt:

“… en spreek goed tegen de mensen.” [Edele Koran 2:83]

en

“En de dienaren van de Erbarmer zijn degenen die nederig en kalm over de aarde lopen. En als de dwazen hen aanspreken antwoorden zij met milde woorden of vriendelijkheid.” [Edele Koran 25:63]

De moslims worden aangemoedigd vriendelijk te zijn, zelfs bij het opleggen van een straf. Wie wreed is tegenover anderen, doet dat tegen de bevelen van God in. In feite verbiedt de Islam geweld en elke aanval op burgers, vrouwen, kinderen, gebedsplaatsen, gewassen en zelfs dieren.

Profeet Muhammad ﷺ heeft gezegd:

“Zij die barmhartig zijn zullen barmhartigheid ervaren van de Meest Barmhartige. Wees genadig voor degenen op aarde en Degene in de hemelen zal genadig zijn voor jou.” (At-Tirmidhi)

De Sharia roept burgers op tot trouw aan het gezag

De Sharia is alles behalve een verlaat-de-gevangenis-kaart voor moslims om nietsvermoedende moslims en niet-moslims het leven lastig te maken. Ze legt hen juist een hogere norm op en roept op tot rechtvaardigheid en vrede voor allen.

De islamitische wet roept de moslims niet op om de wetten van het land waar ze wonen te verwerpen. Ze vervangt de regels van een regering niet. Eigenlijk beveelt de Sharia moslims om de wetten die hen omringen na te leven, tenzij ze in strijd zijn met de wetten van de Schepper.

De reden waarom de meeste grondwetten de godsdienstvrijheid beschermen, is omdat onze voorouders het goede in de godsdiensten hebben erkend. Daarnaast zagen ze in dat onverdraagzaamheid de ware oorzaak is van sociale ondergang. Voel jij je bedreigd wanneer een moslim vast tijdens de Ramadan, wanneer hij een deel van zijn rijkdom schenkt aan de armen of vijf keer per dag bidt?

De Sharia pleit voor vrouwenrechten

De Sharia wetgeving wil vrouwen behoeden voor financiële zorgen en maakt de mannen verantwoordelijk voor het welzijn van hun vrouwen en kinderen – zelfs wanneer de vrouw over eigen middelen beschikt. Het bezit van een vrouw is uitsluitend van haar. Niemand mag het haar ooit afnemen, niet haar man, noch haar broer of haar vader. Voor de meeste moderne samenlevingen is deze vorm van financiële onafhankelijkheid een recente verworvenheid.

In de Islam genieten de vrouwen hoog aanzien. Zo verdient een moeder bijvoorbeeld meer respect dan een vader.

Een man kwam bij de Profeet ﷺ en zei:

“Boodschapper van Allah, wie van de mensen heeft recht op mijn beste gezelschap?” Hij antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg: “Wie daarna?” en hij antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg toen weer: “Wie dan?” en opnieuw antwoordde de Profeet ﷺ: “Je moeder.” Daarop vroeg de man: “En wie daarna?” Daarop antwoordde hij: “Daarna je vader.” (Bukhari)

Zo heeft de Profeet ﷺ ook verklaard:

“De beste van de gelovigen is hij die het beste karakter heeft. En de beste van jullie zijn zij die het best zijn tegenover hun vrouwen.” (At-Tirmidhi)

De Koran erkent dat er geen leven zou zijn zonder een moeder. Dat is waarom echtgenotes en moeders een respectvolle behandeling verdienen en waarom ze goed moeten worden verzorgd in hun huwelijk. Wanneer dat niet gebeurt, heeft de vrouw het recht om, als ze dat wenst, de scheiding aan te vragen.

Positieve invloed

Veel moslims wijden hun leven aan het verbeteren van de wereld door de Sharia na te leven. De Sharia moedigt positieve relaties en vriendelijkheid aan. Ze is een gids om een goed karakter te ontwikkelen en om bij te dragen aan de samenleving. Waarom ga je niet zelf op ontdekking? Lees de Koran en de leer van de Profeet Muhammad ﷺ en ontdek welke wetten daaruit een positieve invloed kunnen hebben op jouw leven en dat van je buurt.

  • moraal en ethiek in de Islam

    Moraal en ethiek in de Islam

    Zelfontwikkeling Het woord “moraal” komt van het Latijnse woord “moralitas”, w…
Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…