Home Vragen Misvattingen Geloven moslims in de duivel?

Geloven moslims in de duivel?

Geloven moslims in de duivel

Moslims geloven inderdaad in het bestaan van de duivel. Dat te ontkennen staat gelijk met het ontkennen van de Koran. De duivel, die in de Islam Iblies of Sjaitaan (Satan) heet, is één van de Djinns. De Djinns zijn een schepping zoals de engelen, de mensen en de dieren.

Het is een kernpunt van het islamitische geloof dat Iblies geen engel is. Engelen zijn namelijk wezens die geen vrije wil hebben en dus niet ongehoorzaam kunnen zijn aan God.

Van alle Djinns was Iblies (Satan) de meest vrome en rechtschapene. Hij had een zodanig hoog niveau bereikt dat hij door zijn godsvrucht werd opgenomen in het gezelschap van de engelen. Pas toen Allah (God) Adam, de eerste mens, schiep begon de ondergang van Iblies.

Zoals het in de Koran staat, besloot Allah de eerste mens Adam uit klei te scheppen. Toen Allah het omhulsel van Adam had gemaakt, liet Hij hem een tijdlang liggen. In die periode kon Iblies hem eens nader bekijken. We leren dit uit een overlevering van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem):

“Toen Allah in het Paradijs Adam had gevormd, liet Hij hem terzijde zolang Hij dat wenste. Daarop liep Iblies er omheen om te kijken wat het eigenlijk was. Toen Iblies merkte dat dit wezen binnenin hol was, besefte hij dat dit nieuwe schepsel met een zwakke aard was geschapen en dat het zichzelf niet zou kunnen beheersen.” [Muslim 2611]

Eens Adams schepping voltooid was, beval Allah iedereen in de hemelen om voor Adam te buigen. Dat was bedoeld als een teken van respect, niet als aanbidding zoals bij het neerbuigen voor Allah.

“En zeker, Wij hebben jullie geschapen en hebben jullie vormgegeven. Toen hebben Wij de Engelen gezegd: ‘Kniel neer voor Adam.’ En zij knielden neer, behalve Iblies: hij weigerde om één van de knielenden te zijn.” [Edele Koran 7:11]

Zoals in het bovenstaande vers wordt vermeld, werd het bevel om te buigen gegeven aan iedereen, ook aan Iblies, die samen met de engelen wordt vermeld.

Dit vers veroorzaakt vaak verwarring bij mensen die de Arabische taal niet beheersen. Op het eerste gezicht klinkt het in vertaling namelijk alsof Satan een engel was, zoals de joods-christelijke theologie suggereert, en geen Djinn. In het Arabisch komt dit soort formuleringen wel vaker voor, waarbij twee verschillende soorten in één groep worden genoemd. Bijvoorbeeld: “Alle studenten vertrokken, behalve de leerkracht.” Dat betekent niet dat de leerkracht een student is, maar het is wel de gemakkelijkste manier om de situatie te beschrijven.

Iblies weigerde te gehoorzamen aan het gebod van Allah. Het volgende vers geeft ons de reden waarom hij niet wilde buigen.

Hij (Allah) zei: “Wat weerhoudt je ervan om te knielen wanneer Ik jou dat beveel?” Iblies zei: “Ik ben beter dan hem. Mij heeft U van vuur geschapen terwijl U hem van klei hebt geschapen.” [Edele Koran 7:12]

Iblies was eigenlijk de eerste racist ooit. Dat kwam door zijn enorme arrogantie en trots over wie hij was. Dat leidde uiteindelijk tot zijn ondergang die in het volgende vers wordt beschreven:

Hij (Allah) zei: “Daal af uit dit Paradijs, het is niet aan jou om hier hooghartig te zijn. Ga weg, want jij bent iemand die vernederd en verworpen is.” [Edele Koran 7:13]

Toen strafte Allah Iblies door hem uit het Paradijs te zetten. De reden daarvoor was omdat hij arrogantie was in plaats van berouw te tonen en spijt te voelen voor zijn ongehoorzaamheid tegenover een rechtstreeks gebod van Allah. Dat lezen we in de volgende vier verzen:

Hij (Iblies) zei: “Geef mij uitstel tot de Dag waarop zij allen herrijzen.” Hij (Allah) zei: “Jij bent één van degenen die uitstel heeft gekregen (tot aan de eerste bazuinstoot).” Hij (Iblies) zei: “En omdat U mij hebt doen dwalen, zal ik hen (de kinderen van Adam) belemmeren op het rechte Pad (dat naar U leidt). Vervolgens benader ik hen langs voor en langs achter, van links en van rechts. En de meesten van hen zult U niet als dankbare (gelovigen) ontmoeten.” [Edele Koran 7:14-17]

De bovenstaande verzen maken duidelijk dat Iblies geen spijt had van wat hij had gedaan. Hij koos ervoor om zijn ongehoorzaamheid tegenover Allah door te zetten. Dat deed hij door Hem uitstel te vragen tot de Dag des Oordeels, zodat hij de tijd zou hebben om zoveel mogelijk mensen te misleiden. Zo wilde Hij Allah bewijzen dat de mens een dwaas en zwak schepsel is.

Allah waarschuwde Iblies in de volgende verzen echter voor de mensen die in Allah geloven en Hem alleen aanbidden:

(Iblies) zei: “O mijn Heer! Omdat U mij hebt laten dwalen zal ik voor hen (hun zonden) verfraaien op de aarde en zal ik ze allen misleiden. Behalve Uw uitverkorenen, de (oprechte) dienaren onder hen.” (Allah) zei: “Dit is de weg die recht naar Mij leidt.” Voorzeker, jij zal geen gezag hebben over Mijn (oprechte) dienaren, behalve over de afgodenaanbidders die jou (al dwalende) volgen.” [Edele Koran 15:39-41]

Zoals Allah heeft gezegd, zal Satan niet het minste gezag hebben over mensen die in Allah geloven en zich aan Hem onderwerpen. Hierna heeft Allah Iblies uit de hemelen verbannen, zoals we lezen in het volgende vers:

Hij (Allah) zei (tegen Iblies): “Verlaat dit (Paradijs) verworpen en uitgebannen. Wie van (de mensheid) jou volgt, daar zal Ik zeker de Hel mee vullen.” [Edele Koran 7:18]

Het einde van de duivel

De Koran vermeldt heel duidelijk wat het uiteindelijke lot van Iblies en zijn volgelingen zal zijn:

En Sjaitaan zei, toen de zaak besloten was: “Waarlijk, Allah heeft jullie een ware belofte gedaan. En ik heb jullie ook iets beloofd maar ik heb jullie verraden. Ik had geen gezag over jullie, behalve dat ik jullie geroepen heb en jullie mijn (oproep) beantwoord hebben. Geef mij dus niet de schuld maar geef jullie zelf de schuld. Ik kan jullie niet helpen, noch kunnen jullie mij helpen. Ik ontken (het feit) dat jullie mij voordien als deelgenoot naast Allah hebben geplaatst. Waarlijk, er is een pijnlijke bestraffing voor de onrechtvaardigen.” [Edele Koran 14:22]

Hij zal hen allemaal afwijzen en ze zullen allemaal in het hellevuur worden geworpen als vergelding voor hun daden.

De moslims hebben de opdracht gekregen om hun toevlucht te zoeken bij Allah tegen het kwaad van Iblies. Die zal geen kans voorbij laten gaan om iemand te misleiden, op welke manier dan ook. Aangezien hij er al vanaf het begin van de mensheid bij was, weet hij hoe we denken en leven. Zo kan hij misbruik maken van onze zwakheden. De Koran geeft hem verschillende namen en titels, zoals:

“De voornaamste bedrieger” [Edele Koran 35:5]

“Vijand” [Edele Koran 35:6]

“Arrogant” [Edele Koran 38:74]

Samengevat vertelt de Islam ons alles wat we moeten weten over de duivel, zoals over zijn oorsprong, zijn missie om de mensheid weg te leiden van God en hoe hij en zijn volgelingen zullen eindigen. Allah waarschuwt de moslims herhaaldelijk in de Koran voor de valstrikken van de duivel. Zoals in het volgende vers:

“O jullie die geloven! Ga de Islam in zijn volledigheid binnen, en treed (vooral) niet in de voetstappen van Satan. Want waarlijk, hij is een duidelijke vijand voor jullie (waarover geen twijfel kan bestaan).” [Edele Koran 2:208]

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…