Home Basiskennis Djihad Jihad: een van de meest verkeerd begrepen concepten

Jihad: een van de meest verkeerd begrepen concepten

Islam, Jihad en Terrorisme

Het woord “Islam” en andere islamitische termen en concepten worden heel vaak verkeerd geïnterpreteerd in het Westen. De moslims kunnen daarvoor niet echt iemand anders dan zichzelf de schuld geven. Dat komt doordat ze (a) hebben gefaald om in deze tijd te leven volgens de islamitische beginselen, (b) onvoldoende inzicht hebben geboden in de Islam en omdat ze in het Westen te weinig bekendheid hebben gegeven aan de Islam via hulpverleningsprojecten.

Enkele islamitische begrippen

Islam: een verbond om in vrede te leven, door zich te onderwerpen aan de Wil van God (Allah).

Moslim: iemand die een verbintenis aangaat om in vrede te leven door dienstbaar te zijn aan Allah.

Jihad: “strijden” en “streven” tegen slechte gedachten en daden, tegen agressie tegenover een persoon, een gezin, de maatschappij of een land. Jihad kan een “gerechtvaardigde oorlog” zijn, om een christelijke term te gebruiken.

Mujaahid: volgens de Koran (de bron van leiding voor de moslims) en Soennah (het onderricht van de Profeet Muhammad, vrede en zegeningen zijn met hem) is een Mujaahid iemand die zich inzet voor de Jihad omwille van Allah. Mujaahidien is het meervoud van Mujaahid.

Islamitisch terrorisme: Een dergelijke term of uitdrukking komt niet voor in de Koran, noch in de Soennah. Het heeft ook geen plaats in de Islam.

Soennah: De Soennah is de levensstijl van de Profeet Muhammad ﷺ en omvat eveneens zijn onderrichtingen. De bronnen van de Soennah zijn authentieke verzamelingen van Hadieths (overleveringen van de uitspraken, handelingen en aanbevelingen van de Profeet).

Wat betekent “Jihad” echt?

Bij het woord Jihad denkt men spontaan aan de Islam en moslims, maar in feite is het idee van “Jihad” in alle godsdiensten terug te vinden. Dus ook in het Christendom, Jodendom en politieke/economische ideologieën zoals het kapitalisme, socialisme, communisme, enzovoort.

Voor de Islam is Jihad zowel een strijden voor en streven naar verbetering als een terugvechten uit zelfverdediging of ter verdediging van iemands eer, bezit en thuisland. Jihad wordt ook geïnterpreteerd als de strijd tegen het kwaad, zowel intern als extern, van een persoon of een samenleving. In de Islam betekent “Jihad” zoveel mogelijk het volgende doen, of zelfs meer dan dat:

De Islam leren, onderwijzen en beoefenen in alle aspecten van je leven en op alle momenten van je leven. Zo bereik je de beste en meest voortreffelijke vorming, die ten goede komt aan zowel jezelf, je gezin als de samenleving.

Een boodschapper van de Islam zijn, waar je ook bent, in elk van je gedragingen en handelingen.

Je uit alle macht inzetten tegen het kwade, het verkeerd handelen en onrechtvaardigheid. Doe dat met je hand (actie), met je tong (je woorden) of tenminste met je hart (gebed).

De oproep tot Jihad beantwoorden met geld, inspanningen, wijsheid en je leven. Strijd echter nooit tegen een moslimbroeder, een moslimland, of een niet-moslim samenleving die haar verdragen nakomt en die geen agressieve plannen tegen de Islam of de moslims koestert.

In de Islam kan zelfmoord, onder welk voorwendsel dan ook, niet als Jihad worden goedgepraat.

Gedwongen bekering (tot de Islam) door geweld of onderdrukking kan nooit Jihad zijn. Het is een misdaad die wettelijk strafbaar is.

De idee dat moslimmannen zich reppen om zich van kant te maken zodat ze in het Paradijs “70 dansende maagden” zouden krijgen, is echt wel ver gezocht. Zaak is dat de “gezellen van het Paradijs” worden omschreven als zuivere wezens, hoog verheven boven alles wat we ons op aarde zelfs maar kunnen voorstellen. Dit duidt erop dat ze eeuwig “maagd” zijn en niet door mannen of duivels zijn “aangeraakt”.

Zelfs in onze taal zouden de woorden “eeuwige maagd” voor iedereen duidelijk moeten maken dat deze wezens niet zijn zoals de vrouwen die we op aarde kennen. Het is niet mogelijk om de betekenis in het Arabisch over de zuiverheid en onschuld van deze gezellen verkeerd te verstaan.

De niveaus van Jihad

Innerlijke Jihad: Een persoonlijke innerlijke strijd om zich aan Allah te onderwerpen, om het kwade in zichzelf te bestrijden, om hogere morele en educatieve normen te bereiken.

Sociale Jihad: Jihad tegen het kwaad, onrecht en onderdrukking, zowel in jezelf als in het gezin en de maatschappij.

Fysieke Jihad of gewapende strijd: Jihad tegen alles wat moslims hindert in hun dienstbaarheid aan God (Allah), tegen alles wat mensen ervan weerhoudt om de Islam te leren kennen, het verdedigen van een moslimgemeenschap (land), vergelding voor tirannie en/of het gewelddadig verdrijven van een moslim uit zijn thuisland.

De Koran definieert de fysieke Jihad als het hoogste niveau van Jihad dat iemand kan bereiken. De beloning hiervoor is het eeuwige Paradijs. Moslims weten ook dat alle mensen verantwoording dienen af te leggen voor wat ze tijdens hun leven op aarde hebben gedaan. Er zal op de Dag des Oordeels aan de moslims worden gevraagd hoe ze hun leven hebben gespendeerd en in hoeverre ze zich hebben onderworpen aan Allah.

Is Jihad hetzelfde als Heilige Oorlog?

In de Islam bestaat er niet zoiets als “heilige oorlog”. Deze terminologie stamt uit Europa, ten tijde van de Kruistochten en hun oorlog tegen de moslims. De Islam erkent de joden en christenen als de “mensen van het Boek”. Ze volgen namelijk allemaal de Profeet Abraham en geloven in de leer van Mozes en Jezus. Gedurende vele eeuwen hebben moslims in vrede samengeleefd met christenen, joden en mensen van een ander geloof. Daarbij sloten ze sociale, zakelijke, politieke en economische verdragen af met elkaar en leefden die ook na.

De Islam respecteert alle mensen en overtuigingen, zolang de moslims er niet van worden weerhouden om Allah te dienen, zolang anderen geen hinder ondervinden wanneer ze de Islam willen bestuderen en zolang ze hun verdragen naleven.

Wie heeft de bevoegdheid om op te roepen tot Jihad als oorlog?

Jihad moet gebeuren in overeenstemming met islamitische wetten en bepalingen, en alleen omwille van Allah, als dienstbetoon aan Hem. De oproep tot fysieke of militaire Jihad moet komen van een moslim autoriteit, zoals bijvoorbeeld een president of het hoofd van een moslimland, na gepast overleg met de deskundige autoriteiten.

Wat zegt de Islam over terrorisme?

De term “terrorisme” staat niet in de Koran, noch in de leer van de Profeet Muhammad ﷺ. Wanneer de termen “terrorist” of “terrorisme” de afgeleiden van een werkwoord zijn dat in de Koran voorkomt, (zoals in 5:33 dat terroristische daden van een “moslim” beschrijft) dan is dat met de bedoeling ze af te keuren en er een strenge straf voor uit te schrijven.

De Islam is een godsdienst en een manier van leven die politiek niet los ziet van godsdienst. De Islam is een godsdienst van genade, van eenheid en bovenal van vrede met zichzelf en anderen. Hij staat voor verdedigen, niet voor vechten.

Hierover heeft Allah het volgende gezegd in Zijn Boek, de Koran:

“Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen.” [Edele Koran 60:8]

“En strijdt op de Weg van Allah tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreedt niet. Voorwaar, Allah heeft de overtreders niet lief.” [Edele Koran 2:190]

“En als zij geneigd zijn tot vrede, wees dan ook daartoe geneigd en stel je vertrouwen op Allah. Voorwaar, Hij is Alhorend, Alwetend.”
[Edele Koran 8:61]

“(…) En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen onrechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is het dichtst bij Taqwa. En vreest Allah. Voorwaar, Allah weet wat jullie doen.” [Edele Koran 5:8]

“En de vergelding voor een slechte daad is hetzelfde kwaad. Maar voor wie vergeeft en verzoent: zijn beloning is bij Allah. Voorwaar, Hij houdt niet van de onrechtplegers.” [Edele Koran 42:40]

“En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is. Dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden.” [Edele Koran 41:34]

Een paar uitspraken uit de Leer van Profeet Muhammad ﷺ (Soennah)

Hij verbood moslimsoldaten om vrouwen, kinderen en ouderen te doden, of om een palmboom om te hakken. Ook raadde hij hen aan “om niet te bedriegen, niet buitensporig te zijn en geen pasgeboren kind te doden.”

“Eenieder die een persoon doodde die een verdrag heeft afgesloten met de moslims, zal de geur van het Paradijs niet ruiken, zelfs al is zijn geur te ruiken over een afstand van veertig jaar.”

“De eerste gevallen die beoordeeld zullen worden op de Dag des Oordeels zullen deze zijn, die over bloedvergieten gaan.”

Iemand doden is de tweede grootste zonde in de Islam.

“Waarachtig, uw bloed, uw eigendom en uw eer zijn onschendbaar.”

“Er is een beloning voor elke daad van vriendelijkheid tegenover elk levend wezen, dier of mens.”

De Islam en mensenrechten

De Koran en de Soennah moedigen de moslims aan om het leven en het bezit van elke mens te respecteren.

In een (echte) islamitische Staat worden deze rechten als heilig beschouwd, ongeacht of iemand moslim is of niet.

De Islam beschermt iemands eer en verbiedt het beledigen en bespotten van anderen.

De Islam verwerpt het idee dat sommige individuen of naties bevoorrecht zijn door hun rijkdom, macht of ras.

Elke moslim gelooft dat Allah alle mensen vrij en gelijkwaardig heeft geschapen. Het enige wat hen onderscheidt is hun godsbewustzijn of vroomheid – nooit hun ras, kleur of etniciteit.

De Islam is een praktische godsdienst, met respect voor alle mensen. Hij werd geopenbaard voor de gehele mensheid. Zijn boodschap is er één van vrede en onderwerping aan Allah.

Moslims geloven in alle Profeten die vermeld staan in de Bijbel en de Koran. De Koran heeft vele morele boodschappen gemeenschappelijk met het Oude en het Nieuwe Testament. Deze drie religies (en hun boeken) zijn gebaseerd op de openbaringen door de Ene Ware God, Allah.

Jihad in de Bijbel

Laten we kijken naar wat de Bijbel te melden heeft over Jihad in de betekenis van oorlog en geweld. De volgende verzen komen uit de Bijbel (Willibrordvertaling 1975):

“Ieder die geslachtelijke omgang heeft met een dier moet ter dood gebracht worden. Wie aan afgoden offert moet met de ban geslagen worden.” [Exodus 22:18-20]

“Hij zei tot hen: `Zo spreekt Jahwe, Israëls God: Iedereen moet zijn zwaard aangespen. Doorkruis het kamp van poort tot poort en sla iedereen neer, al is het je broer, je vriend of je bloedverwant.’ De levieten deden wat Mozes hun bevolen had en zo kwamen er die dag ongeveer drieduizend mensen om.” [Exodus 32:27-28]

“Jahweh sprak tot Mozes: `Wreek de Israëlieten op de Midjanieten. Daarna zult gij met uw voorvaderen verenigd worden.’ [Numeri 31:1-2] De vrouwen en kinderen van Midjan namen zij gevangen en zij maakten zich meester van al hun runderen en schapen en heel hun bezit. De steden in hun gebied en al hun kampementen staken zij in brand. [Numeri 31:9-10] (Mozes zei:) ‘Dood daarom alle jongens en ook alle vrouwen die met een man gemeenschap gehad hebben. Maar de meisjes die nog geen gemeenschap met een man gehad hebben, kunt u in leven laten’.” [Numeri 31:17-18]

“En die vijanden van mij, die mensen die niet wilden dat ik koning over hen werd: brengt ze hier en steekt ze voor mijn ogen neer.” [Lucas 19:27]

“Hij (Jezus) hernam: ‘Maar nu moet wie een beurs heeft die meenemen, en eveneens een reiszak. En wie die niet bezit, verkope zijn mantel en schaffe zich een zwaard aan’.” [Lucas 22:36]

Verschillende behandeling

Moslims zijn volgelingen van een godsdienst van vrede, genade en vergiffenis. Als een afzonderlijke moslim een terroristische daad pleegt, overtreedt hij de fundamentele grondbeginselen van de Islam.

Toen Timothy McVeigh de Oklahoma City Building had gebombardeerd, kreeg geen enkele Amerikaan of christen het stempel van terrorist opgeplakt, en vormden ze ook niet plots het doelwit van haatmisdrijven. Wanneer Ierse christenen terroristische daden pleegden tegen elkaar en op de Britse Eilanden, kreeg niet christelijke godsdienst de schuld, maar de afzonderlijke individuen of hun politieke agenda.

Helaas is dit niet het geval voor Amerikaanse moslims en Arabieren. De grote meerderheid van de moslims of Arabieren heeft geen enkele band met de gewelddadige gebeurtenissen in de wereld en toch wordt de Islam geassocieerd met terrorisme. Dit is oneerlijk ten opzichte van 1,5 miljard moslims in de wereld en ten opzichte van de Islam als godsdienst.

De criteria van schuld

“Onschuldig tot bewijs van schuld is geleverd in een open rechtszaak” is een universeel aanvaard rechtsprincipe, net zoals vrijheid en onafhankelijkheid voor de gehele mensheid.

Moge Allah ons allen zegenen en onze harten reinigen van elk verkeerd inzicht, kwaadwilligheid, haat en woede.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…