Home Basiskennis Islam Wat is de Islam en wie zijn de Moslims?

Wat is de Islam en wie zijn de Moslims?

Ashadu - Ik getuig - Vingerbeweging in gebed

Wat is de Islam en wat zijn moslims?

Het woord Islam stamt van het kernwoord ‘salaam’, wat ‘vrede’ betekent. Wanneer onze individuele en collectieve levens in harmonie zijn met de natuur en de wil van de Schepper, leidt dat onvermijdelijk tot vrede en rust. De Islam biedt als levenswijze de oplossing voor alle problemen van het mensenras en is de enige hoop voor het heden en de toekomst. Wat wij moeten doen is het trouw in de praktijk brengen.

In de Naam van Allah, de Meest Genadige, de Meest Barmhartige.
(Aan de rechtschapen ziel zal worden gezegd)
O tot rust gekomen ziel!
Keer terug tot jouw Heer, behaagd en welbehaagd!
En treed binnen onder Mijn dienaren.
En treed binnen in Mijn Paradijs.
[Edele Koran 89:27-30]

De Islam, de godsdienst van meer dan 1,2 miljard mensen ter wereld, biedt de mensheid een totaalvisie op het doel waarvoor we werden geschapen. Hij gaat in op de zin van ons bestaan, op onze uiteindelijke bestemming en op onze plaats onder de schepselen. Het is een levenswijze die volledig conform is met de natuur, de rede, de logica en de wetenschap. Het Arabische woord ‘Islam’ betekent vrijwillige overgave aan de wil van Allah en gehoorzaamheid aan Zijn geboden. ‘Allah’ is het Arabische woord dat de moslims gebruiken voor God. Iemand die uit vrije wil en bewust de islamitische levenswijze aanneemt en ze oprecht in de praktijk toepast, wordt ‘moslim’ genoemd.

Kernpunten van het geloof:

Tauhied

Tauhied is het belangrijkste geloofspunt in de Islam. Het houdt in dat alles wat bestaat zijn oorsprong vindt in de ene en enige Schepper, die voor dat alles ook de Instandhouder en de enige Bron van Leiding is. Dit geloofspunt moet alle aspecten van het leven van de mens beheersen. Het erkennen van deze fundamentele waarheid leidt tot een totaalvisie op het leven die weigert het bestaan op te delen in een religieus en een seculier leven. Allah is de enige bron van Macht en Gezag, en daarom heeft Hij alleen recht op verering door en gehoorzaamheid van de mensheid. Er is geen ruimte voor een partnerschap met de Schepper. Tauhied leert de mens dat Allah niet werd geboren en dat niemand uit Hem werd geboren. Hij heeft zoon noch dochter. Mensen zijn, net als de rest van de schepping, Zijn onderdanen.

Het profeetschap (Risalah)

Sinds de schepping van de eerste mens heeft Allah Zijn leiding aan de mensheid geopenbaard door profeten te zenden om de mensen op te roepen tot het geloof in één God. De profeten die Boeken van Allah hebben ontvangen noemen we boodschappers. Telkens wanneer de onderrichtingen van een profeet door de mensen werden verdraaid, stuurde Allah een nieuwe profeet om de mensen terug te leiden naar het Rechte Pad. De reeks van Risalah begon met Adam en bevat ook Noah, Abraham, Ismaël, Isaac, Lot, Jakob, Jozef, Mozes en Jezus (vrede zij met hen allen). Ze eindigde met Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) als de laatste boodschapper van Allah voor de hele mensheid.

De geopenbaarde Boeken van Allah zijn de Torah (Tawrah), de Psalmen (Zaboer), het Evangelie (Indjiel) en de Koran. De Koran werd aan Profeet Muhammad ﷺ geopenbaard als het laatste Boek met Leiding. Van al deze boeken is alleen de Koran ongewijzigd gebleven, in de originele vorm waarin hij werd geopenbaard.

Het leven na de dood (Akhira)

Dit geloof heeft een enorme impact op het leven van een gelovige, omdat het hem aansprakelijk maakt tegenover Allah. Op de Dag des Oordeels worden we beoordeeld op basis van hoe we hebben geleefd. Wie Allah gehoorzaamt en aanbidt zal worden beloond met een eeuwige plek vol geluk en gelukzaligheid in het Paradijs. Wie dat niet doet zal naar de Hel worden gestuurd, een plek vol bestraffing en lijden.

Moslims in gebed

De vijf pijlers van de Islam

Door correct en oprecht te handelen volgens deze vijf pijlers verandert het leven van een moslim in een leven dat in harmonie is met de natuur en dus overeenstemt met de wil van de Schepper. Dit inspireert een mens om te werken aan het vestigen van rechtvaardigheid, gelijkheid en rechtschapenheid in de samenleving, en aan het uitroeien van onrecht, leugens en kwaad.

1. Geloofsgetuigenis – Shahadah

De eerste van de vijf fundamenten is het bewust en vrijwillig verkondigen van “Laa ilaaha illa Allaahu, Muhammad ur Rasulullah.” Dit geloofsgetuigenis is de basis voor alle handelingen in de Islam en de andere fundamentele verplichtingen vloeien voort uit deze verklaring.

2. Vijf dagelijkse gebeden – Salah

Salah (de verplichte gebeden) worden vijf keer per dag verricht. Dit is een praktische uitdrukking van geloof en houdt de gelovige in contact met zijn Schepper. De Salah ontwikkelt in een gelovige eigenschappen als discipline, standvastigheid en gehoorzaamheid aan de Waarheid. Dat maakt die persoon geduldig, eerlijk en waarachtig in alle aangelegenheden van het leven.

3. Liefdadigheid – Zakah

Zakah (bijdrage tot het welzijn van de gemeenschap) is een verplichte betaling van een deel van wat een moslim jaarlijks heeft gespaard. Ze mag enkel worden besteed aan het helpen van armen, noodlijdenden en verdrukten, en aan de algemene vooruitgang van de samenleving. Zakah is een van de basisprincipes van de islamitische economie, die zorgen voor een rechtvaardige maatschappij waarin iedereen het recht heeft om eraan bij te dragen en erin te delen.

4. Vasten – Saum

Saum is de jaarlijkse verplichte vasten op elke dag van de maand Ramadan, de negende maand van de islamitische kalender. Men weerhoudt zich van eten, drinken, roken en seks tussen zonsopgang en zonsondergang. Saum versterkt de morele en spirituele standaard van de gelovige en houdt voor hem zelfzucht, hebzucht, overdaad en andere ondeugden op afstand. Saum is een jaarlijks trainingsprogramma dat de wilskracht van de moslims, om hun verplichtingen tegenover hun Almachtige Heer te vervullen, versterkt.

5. Bedevaart – Hadj

Hadj (bedevaart) is een jaarlijkse gebeurtenis die moslims, die het zich kunnen veroorloven, minstens eens in hun leven moeten ondernemen. Het is een bedevaart (reis) naar het “Huis van Allah” (Al-Ka’bah) in Mekka, Saoedi-Arabië,. Ze vindt plaats de twaalfde maand van de islamitische kalender. De Hadj symboliseert de eenheid van de mensheid. Moslims van elk ras en elke nationaliteit komen samen om hun Heer te verheerlijken, in gelijkheid en broederlijkheid.

De Koran

De Koran is het laatste Boek met leiding van Allah, geopenbaard aan Profeet Muhammad ﷺ via de engel Gabriël (Djibriel). Elk woord van de Koran is het woord van Allah. De optekening en het behoud van de Koran zijn ongeëvenaard. Anders dan de andere geschriften, die werden vervormd door menselijke toevoegingen of weglatingen, is de Koran onveranderd gebleven gedurende meer dan 1400 jaar, zelfs tot op de letter. De Koran is de allerlaatste openbaring aan de mensheid en beslaat alle aspecten van het leven van de mens en zijn relatie met het leven na de dood.

De Hadieth

De Hadieth is een verzameling van uitspraken, daden en stilzwijgende goedkeuringen van Profeet Muhammad ﷺ. Ze leggen de Koran en de beste manier om hem in de praktijk te brengen uit. De Hadieth werden met grote zorg en toewijding verzameld door de metgezellen van de Profeet.

Profeet Muhammad

Muhammad ﷺ, de laatste boodschapper van Allah, werd geboren in Mekka in het jaar 571 n.C. Hij ontving zijn eerste openbaring van Allah toen hij veertig was. De bewoners van Mekka waren destijds afgodenaanbidders. De Profeet ﷺ nodigde hen uit tot de Islam. Sommigen van hen stemden toe en werden moslim, terwijl anderen hem verwierpen en zich tegen hem keerden. In het 13de jaar van zijn profeetschap emigreerde Muhammad ﷺ van Mekka naar Medina.

De Profeet ﷺ organiseerde de eerste moslims en predikte de boodschap van Allah met geduld en grote wijsheid. Uiteindelijk werd de Islam in heel Arabië gevestigd en zou ze een ontzagwekkende bijdrage leveren aan de geschiedenis en beschaving van de wereld. Profeet Muhammad ﷺ overleed in 632 n.C. op 63-jarige leeftijd. Hij liet ons de Koran en zijn Soennah (levenswijze) na als bron van leiding voor alle toekomstige generaties.

Huwelijk en gezinslevenGezin Islam

Het huwelijk is de basis van de familie in de Islam. Het is een plechtig maar eenvoudig contract tussen een man die instemt en een vrouw die instemt. De Islam staat geen vrije omgang tussen mannen en vrouwen toe, noch seks voor het huwelijk. Seks buiten het huwelijk wordt zwaar bestraft. Er bestaat geen discriminatie op basis van het geslacht. Man en vrouw zijn gelijke partners in het gezin en spelen elk hun eigen rol.

Voeding

De Islam moedigt de moslims aan om te eten wat goed voor hen is. De islamitische wet vereist dat een dier wordt geslacht terwijl de naam van Allah wordt aanroepen. Alle soorten alcoholische drank zijn verboden. Ook varkensvlees en bloed zijn verboden.

Kleding

moslim jurkMoslims moeten hun lichaam op een goede en fatsoenlijke manier bedekken. Voor hun kleding worden eenvoud en bescheidenheid aangemoedigd. Voor mannen wordt geen bepaalde kledij aanbevolen, maar het lichaam moet wel bedekt zijn van de navel tot de knieën. Vrouwen moeten hun hele lichaam bedekken, behalve het aangezicht en de handen. Alle kleding die suggestief, doorzichtig, strak of halfnaakt is kan verkeerde signalen uitzenden, signalen die ingaan tegen de leer van de Islam. Voor de mannen zijn pure zijde en goud niet toegestaan.

Sociaal gedrag

De Islam leert ons fatsoen, nederigheid en goede manieren. Moslims groeten elkaar door ‘As-salamu aleikum (vrede zij met jou)’ te zeggen en het antwoord is ‘Wa aleikumus salam (ook voor jou vrede)’.

Het nakomen van beloften, waarachtigheid, rechtvaardigheid, fair play, hulp aan armen en noodlijdenden, respect voor ouders, leerkrachten en ouderen, liefde voor kinderen en goede relaties met buren en verwanten zijn de meest gewaardeerde deugden van een moslim. De Islam veroordeelt vijandigheid, roddel, achterklap, godslaster, spot, scheldnamen, verdachtmaking en arrogantie.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…