Home Vragen Waarom is varkensvlees verboden?

Waarom is varkensvlees verboden?

varkensvlees

Lof zij Allah.

Het basisprincipe voor de Moslim is dat hij alles doet wat Allah hem oplegt en alles laat wat Hij hem verbiedt, ongeacht of de reden erachter duidelijk is of niet.

Het is voor een Moslim niet toegestaan om een oordeel van de Sharia te verwerpen, of te aarzelen om het na te leven, wanneer de reden ervoor niet duidelijk is. Hij moet de uitspraken over Halal en Haraam aanvaarden wanneer ze bewezen worden door een tekst, en daarbij maakt het niets uit of hij de achterliggende reden begrijpt of niet. Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.” [Edele Koran 33:36]

“De woorden van de gelovigen, wanneer zij naar Allah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: ‘Wij horen en wij gehoorzamen.’ En zij zijn degenen die de welslagenden zijn.” [Edele Koran 24:51]

In de Islam is varkensvlees verboden op basis van de Korantekst waarin Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“Voorwaar, Hij heeft voor jullie verboden het gestorvene (het niet ritueel geslachte), bloed, varkensvlees, …” [Edele Koran 2:173]

Het is de Moslim onder geen enkele omstandigheid toegestaan het te nuttigen, tenzij in geval van uiterste nood wanneer iemands leven ervan afhangt, zoals wanneer iemand verhongert en vreest te zullen sterven maar geen ander voedsel kan vinden. Dit steunt op het principe van de Sharia dat zegt: “In geval van nood zijn harame zaken toegestaan.”

In de Sharia-teksten is er geen sprake van een specifieke reden voor het verbod op varkensvlees, behalve het vers waarin Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“Want voorwaar, het is onrein.” [Edele Koran 6:145]

Het woord “ridjs” (hier vertaald als “onrein”) wordt gebruikt om te verwijzen naar alles wat als weerzinwekkend wordt beschouwd volgens de Islam en volgens de gezonde menselijke natuur (Fitrah). Deze reden alleen volstaat al. En er werd nog een algemene reden gegeven met betrekking tot het verbod op Haraam voedsel, drank en dergelijke, die verwijst naar de reden voor het verbod op varkensvlees. Deze algemene reden kunnen we vinden in het vers waarin Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“Hij (De Profeet (Vrede en zegeningen zijn met hem) beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en bij verbiedt hun de slechte dingen.” [Edele Koran 7:157]

De algemene betekenis van dit vers bevat de reden voor het verbod op varkensvlees en er kan uit worden afgeleid dat het, vanuit Islamitisch standpunt, hoort tot de zaken die verwerpelijk en slecht zijn (al-Khabaa’ith).

Wat hier met al-Khabaa’ith wordt bedoeld zijn alle zaken die iemands gezondheid, eigendom of moreel gedrag schade zullen toebrengen. Alles wat negatieve gevolgen heeft in een van deze belangrijke aspecten van iemands leven valt onder de hoofding Khabaa’ith.

Wetenschappelijk en medisch onderzoek heeft bovendien bewezen dat van alle dieren het zwijn drager is van kiemen die schadelijk zijn voor het menselijke lichaam. Het zou te lang duren om al die schadelijke ziekten in detail te beschrijven, maar kort samengevat kunnen we ze als volgt omschrijven: parasitaire ziekten, bacteriële ziekten, virussen enzovoort.

Deze en andere schadelijke effecten wijzen erop dat de Wijze Wetgever een reden had om varkensvlees te verbieden, namelijk ter bescherming van leven en gezondheid. Deze behoren tot de vijf basisnoden die door de Sharia worden beschermd.

En Allah weet best.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…