Home Vragen Profeet Hoe weten we dat Muhammad een Profeet van God was?

Hoe weten we dat Muhammad een Profeet van God was?

0
Was Muhammad een Profeet

Was Muhammad ﷺ een Profeet?

De Koran leert ons dat we moeten geloven in alle profeten en boodschappers en dat ze allen werden uitverkoren om de mensheid te leiden naar de ultieme waarheid van Gods unieke eenheid en naar dienstbaarheid aan Hem. De Koran vertelt ons over Abraham, Mozes, Jezus, David, Johannes (de Doper), Zacharia, Elias, Jacob en Jozef (vrede zij met hen allen).

De rol van deze boodschappers en profeten is dat ze in de praktijk omzetten wat aan hen werd geopenbaard. Zo werden ze tot voorbeeldfiguren van godsbesef, godsvrucht en medeleven. Boodschappers hebben het geopenbaarde woord van God ontvangen,. Daarom was het eveneens hun rol om de juiste interpretatie en een goed begrip van die Openbaring te onderwijzen. Bovendien fungeerden boodschappers en profeten als praktisch en spiritueel voorbeeld. Zij waren per slot van rekening de belichaming van de betekenis, de boodschap en de waarden die in de Goddelijke tekst vervat liggen. Vanuit dit opzicht vertelt de Goddelijke Openbaring ons wat we moeten doen terwijl het leven van de profeten (vrede zij met hen allen) ons toont hoe we het moeten doen.

De Koran vernoemt de naam van Profeet Muhammad ﷺ vijf keer en bevestigt dat het Boek aan hem werd geopenbaard door de engel Gabriël. De Koran bevestigt OOK dat Muhammad ﷺ Gods laatste boodschapper was. Vanuit dit perspectief is het heel eenvoudig om op intellectueel vlak deze status van de Profeet Muhammad ﷺ te bekrachtigen. Eens we erkennen dat de Koran een Goddelijk Boek is, volgt daar vanzelfsprekend uit dat wat erin staat de waarheid is. Aangezien de Koran zegt dat Muhammad ﷺ Gods boodschapper is, en omdat waarheid leidt tot waarheid, is het feit dat Muhammad ﷺ de Goddelijke Openbaring heeft ontvangen eveneens waar. Je kan het feit dat Profeet Muhammad ﷺ de laatste boodschapper van God was echter ook gewoon afleiden uit zijn ervaringen, zijn onderrichtingen, zijn karakter en de impact die hij op de wereld heeft gehad.

De levenservaringen van Profeet Muhammad ﷺ behoren tot de sterkste argumenten ter ondersteuning van zijn bewering – en die van de Koran – dat hij Gods laatste boodschapper was. Na een analyse van zijn leven zou de beschuldiging dat hij heeft gelogen of misleid was gelijk staan met besluiten dat niemand ooit de waarheid heeft gesproken. Om genadeloos eerlijk te zijn, het zou het epistemische (qua kennisleer) equivalent zijn van het ontkennen dat de persoon die jij ‘moeder’ noemt je op de wereld heeft gezet.

De leer van Profeet Muhammad ﷺ beslaat een ruime waaier aan onderwerpen, waaronder spiritualiteit, maatschappijleer, economie en psychologie. Een studie van zijn uitspraken, met een holistische benadering van zijn onderrichtingen, zal elke rationele geest dwingen tot het besluit dat die man iets had wat uiterst uniek en bijzonder was. Het is veelzeggend dat een aandachtige studie van zijn karakter, in de context van ontelbare moeilijke situaties en omstandigheden, de conclusie bespoedigt dat hij beschikte over een ongeëvenaard karakter. Niemand getuigde van meer verdraagzaamheid, voorkomendheid en nederigheid . Dat is typerend voor het karakter van een profeet. Het leven en de leer van Muhammad ﷺ hebben echter niet alleen de Arabische wereld beïnvloed. Ze hadden ook een enorme impact op de hele mensheid. Eenvoudig gezegd: Muhammad ﷺ was verantwoordelijk voor nooit geziene verdraagzaamheid, vooruitgang en rechtvaardigheid.

Muhammad ﷺ ontkennen is je moeder ontkennen

De enige echte kennisbron die kan bevestigen dat de vrouw die we moeder noemen ons ter wereld heeft gebracht, zijn getuigenissen. Zelfs al zeggen we dat we over een geboorteakte beschikken, over ziekenhuisgegevens of een DNA-attest, je hebt hiervoor informatie van anderen nodig. In dit geval moet je de persoon geloven die je geboorte heeft aangegeven, de verantwoordelijke voor de gegevens in de materniteit en de persoon die het DNA-certificaat heeft opgemaakt. Uiteindelijk steunt dit alles uitsluitend op getuigenissen. Er is niet het minste fysieke bewijs waardoor je op empirische wijze de bewering van je moeder, dat zij je gebaard heeft, kan verifiëren.

Zelfs al kan je de DNA-test zelf uitvoeren (wat heel onwaarschijnlijk is), dan nog steunt je overtuiging dat ze je ter wereld heeft gebracht niet op jouw vermogen om die resultaten te bekomen. Het is ironisch dat de enige reden waarom je gelooft dat je met een DNA-test kan nagaan of je moeder je het leven heeft geschonken steunt op doorgegeven getuigenissen van een of andere autoriteit die zegt dat het zo is, want jijzelf hebt het nog niet gedaan.

Vanuit het perspectief van de kennisleer steunt je geloof dat je moeder je heeft gebaard op doorgegeven getuigenissen. Aangezien de getuigenissen die leiden tot het besluit dat Profeet Muhammad ﷺ de laatste profeet van God was veel meer authentiek zijn, zou het ontkennen van Muhammad ﷺ gelijk staan met het ontkennen van je eigen moeder.

Het argument

Profeet Muhammad ﷺ beweerde meer dan 1400 jaar geleden dat hij een profeet was, met de eenvoudige maar diepzinnige boodschap dat niemand aanbidding verdient tenzij God, en dat Profeet Muhammad de laatste boodschapper van God was.

Profeet Muhammad ﷺ werd profeet toen hij 40 was, nadat hij een tijd lang had gemediteerd en nagedacht in een grot, een eind buiten Mekka. De dageraad van zijn profeetschap begon met de openbaring van de eerste verzen van de Koran. De boodschap was simpel:

Ons uiteindelijke doel in dit leven is God te vereren. Verering is een ruim begrip in de islamitische spirituele traditie. Het betekent zowel liefhebben als kennen, gehoorzamen en alle daden van aanbidding wijden aan God alleen.

Om na te gaan of zijn aanspraak op het profeetschap en zijn boodschap terecht waren, moeten we op een rationele manier de verhalen en getuigenissen over het leven van de Profeet ﷺ onderzoeken. Eens we dat hebben gedaan, zullen we in staat zijn om hierover tot een evenwichtige conclusie te komen.

De Koran biedt een rationele benadering om die bewering van de Profeet ﷺ te testen. Hij voert aan dat de Profeet ﷺ geen leugenaar was en ook niet gek, dat hij niet aan waanbeelden leed en niet misleid was, en de Koran ontkent dat hij uit eigen initiatief sprak. De Koran bevestigt dat hij wel degelijk de boodschapper van God was en dat hij dus de waarheid sprak:

“Jullie metgezel (de Profeet) dwaalt niet en hij is niet misleid. En hij spreekt niet uit begeerte.”
[Edele Koran 53:2-3]

We kunnen de argumentatie als volgt samenvatten:

–  Ofwel was Profeet Muhammad ﷺ een leugenaar, ofwel beeldde hij zich alles in, ofwel sprak hij de waarheid.

–  Profeet Muhammad ﷺ kan geen leugenaar zijn geweest en leefde ook niet in een waan.

–  Dus sprak de Profeet ﷺ de waarheid.

Was hij een leugenaar?

Vroege historische bronnen over het leven van Profeet Muhammad ﷺ illustreren de integriteit van zijn karakter. Hij was geen leugenaar en dat te beweren is onverdedigbaar.

De reden voor deze stelligheid is, bijvoorbeeld, dat hij zelfs bij de vijanden van zijn boodschap bekend stond als “de betrouwbare”.

Hij werd vervolgd vanwege zijn geloof, hij werd geboycot en verbannen uit zijn dierbare stad Mekka. Hij werd uitgehongerd en gestenigd door kinderen tot het bloed van zijn benen stroomde. Zijn vrouw overleed en zijn geliefde gezellen werden gemarteld en vervolgd. Meer bewijs voor de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de Profeet ﷺ vinden we in het feit dat een leugenaar meestal liegt om er zijn voordeel mee te doen.

Muhammad ﷺ heeft verschrikkelijk geleden voor zijn boodschap en verwierp radicaal de rijkdom en macht die hem werden aangeboden om hem te laten ophouden met het verspreiden van zijn boodschap. Hij was onbuigzaam als het zijn oproep tot Gods eenheid en uniekheid betrof.

Montgomery Watt, overleden Professor Emeritus in Arabische en Islamitische Studies, onderzocht dit in “Muhammad in Mekka” en voerde aan dat het irrationeel is om de Profeet ﷺ een bedrieger te noemen:

Zijn bereidheid om vervolging te lijden omwille van zijn geloof, de hoogstaande moraal van de mensen die in hem geloofden en naar hem opkeken als hun leider, en de grootsheid van wat hij uiteindelijk heeft bereikt – alles pleit voor zijn fundamentele integriteit. Stellen dat Muhammad een bedrieger is, roept meer problemen op dan het oplost.

Leed hij aan waanvoorstellingen?

Beweren dat Profeet Muhammad ﷺ zich alles heeft ingebeeld, is beweren dat hij zo misleid was dat hij geloofde dat hij de boodschapper van God was. Iemand met waanbeelden is vast overtuigd van wat hij gelooft, ondanks bewijzen van het tegendeel. Een andere kijk op de vraag of hij in een waan leefde, is dat iemand die zich iets inbeeldt iets vertelt wat niet waar is terwijl hij gelooft dat het wèl waar is. Profeet Muhammad ﷺ heeft gedurende zijn carrière heel wat meegemaakt dat hij, als hij in een waan leefde, zelf zou hebben gebruikt als bewijs voor zijn ingebeelde bewering.

Een voorbeeld hiervan is het overlijden van zijn zoon Ibrahiem. De jongen is heel jong gestorven en op de dag van zijn dood was er een zonsverduistering. Veel Arabieren geloofden dat God deze eclips veroorzaakte omdat de zoon van Zijn Profeet was heengegaan. Als de Profeet ﷺ in een waan had geleefd, zou hij die gelegenheid hebben benut om zijn aanspraak kracht bij te zetten. Dat deed hij echter niet. Hij wees de veronderstellingen van de mensen zelfs stellig af. De Profeet ﷺ diende hen als volgt van antwoord:

“DE ZON EN DE MAAN WORDEN NIET VERDUISTERD OMWILLE VAN DE DOOD VAN IEMAND VAN HET VOLK, MAAR ZE ZIJN TWEE VAN DE TEKENEN VAN GOD. WANNEER JE ZE ZIET, STA DAN OP EN BID.”

De Profeet ﷺ heeft ook veel zaken voorspeld die zijn gemeenschap na zijn dood zouden overkomen. Die gebeurtenissen verliepen exact zoals Muhammad ﷺ ze had voorspeld, wat je niet kan verwachten van een misleide persoon. Een voorbeeld:

De Mongoolse invasie

Ongeveer zeshonderd jaar na de dood van Profeet Muhammad ﷺ vielen de Mongolen binnen in de moslimlanden, waar ze miljoenen mensen hebben afgeslacht. Een belangrijke mijlpaal in deze invasie was de plundering van Bagdad. De stad stond destijds bekend als het centrum van onderwijs en cultuur. De Mongolen arriveerden in Bagdad in 1258 en het bloedvergieten duurde een hele week. Ze waren er op uit de hele stad te vernietigen. Duizenden boeken werden vernield en zowat een miljoen mensen vond de dood. Dit was een belangrijk voorval in de islamitische geschiedenis.

De Mongolen waren niet-Arabieren met platte neuzen en kleine ogen. Hun laarzen waren gemaakt van haar. Ze droegen namelijk hoezen van bont over hun laarzen, degtil genaamd. Dit werd voorspeld door Profeet Muhammad ﷺ, honderden jaren voor de invasie door de Mongolen:

“Het Uur zal niet komen voor jullie zullen strijden met de Khudh en de Kirman onder de niet-Arabieren. Ze zullen rode gezichten hebben, platte neuzen en kleine ogen. Hun gezichten zullen op platte schilden lijken en hun schoenen zullen van haar gemaakt zijn.”

Wedijveren in het optrekken van hoge gebouwen

“Vertel me nu over het Laatste Uur,” zei een man. De Profeet ﷺ antwoordde: “De gevraagde weet hierover niet meer dan de vraagsteller.” “Vertel me dan over de tekenen ervan,” zei de man. De Profeet ﷺ antwoordde: “Dat je blootvoetse Bedoeïenen zonder kleren ziet wedijveren in de bouw van hoge gebouwen.”

Let op het detail in de voorspelling: een heel specifieke groep (de Arabische Bedoeïenen van die regio) wordt duidelijk aangeduid. Profeet Muhammad ﷺ had op veilig kunnen spelen door meer algemene taal te gebruiken, zoals: “Dat je wedijver ziet in het bouwen van hoge gebouwen”, wat rekbaar genoeg zou zijn om op zowat iedereen ter wereld te worden toegepast. Vandaag zien we op het Arabische Schiereiland Arabieren, die ooit haveloze kamelen- en schaapherders waren, wedijveren in het bouwen van de hoogste torens.

Vandaag is de Burj Khalifa van Dubai met zijn 828 meter de hoogste door mensen opgetrokken structuur ter wereld. Niet lang na zijn afwerking kondigde een rivaliserende familie in Saoedi-Arabië al aan dat zij een hogere zou bouwen (1000 meter), de Kingdom Tower. Zo wedijveren ze dus letterlijk met elkaar over wie het hoogste gebouw kan optrekken.

Nu, wat opvalt is dat de bewoners van die regio tot 50 à 60 jaar geleden nauwelijks huizen hadden. De meerderheid van hen was nog steeds Bedoeïen, levend in tenten. De ontdekking van olie heeft in de twintigste eeuw geleid tot een transformatie van de regio. Het is goed mogelijk dat zonder olie de regio nog steeds de dorre woestijn uit de tijd van de openbaring van de Koran zou zijn geweest. Als dit puur giswerk van zijn kant was, dan was de ontdekking van olie wel een enorme gelukstreffer voor hem. Bovendien, als Profeet Muhammad ﷺ alleen maar wat had gegokt, was het dan niet logischer om met zijn profetie te zinspelen op de grootmachten uit zijn eigen tijd ? Rome en Perzië waren toen namelijk al, in tegenstelling tot de Arabieren, geneigd om extravagante gebouwen en paleizen te bouwen. Hij sprak dus de waarheid.

Wanneer we al het voorgaande in overweging nemen, is het meest redelijke besluit dat Profeet Muhammad ﷺ de waarheid sprak. Deze conclusie horen we ook bij de historicus Dr William Draper:

Vier jaar na de dood van Justinianus, in 569 n.C., werd in Mekka in Arabië de man geboren die van alle mensen ooit de grootste invloed heeft uitgeoefend op het mensenras… Dat hij de religieuze leider van vele landen was, dat hij het dagelijkse leven van een derde van de mensheid heeft bepaald, kan misschien wel de titel boodschapper van God rechtvaardigen.

De leer, het karakter en de impact van de Profeet ﷺ

De leer van Muhammad ﷺ is er niet een van iemand die waanbeelden heeft of liegt. Tot zijn vele onderrichtingen hoort dat hij de mensheid menselijkheid en barmhartigheid bijbracht, nederigheid en vrede, liefde en een manier om anderen vooruit te helpen en te dienen. Het karakter van de Profeet ﷺ was perfect. Hij bereikte de top van alle deugden. Hij was meevoelend, nederig, tolerant, rechtvaardig en hij getuigde van medemenselijkheid, verdraagzaamheid en godsvrucht. Zijn leiding had ook een nooit geziene impact op de wereld. Het sterke leiderschap en de sublieme onderrichtingen van de Profeet ﷺ over verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, vooruitgang en godsdienstvrijheid, en over heel wat andere aspecten van het leven, zijn sterke aanwijzingen dat hij niet aan waanbeelden leed, maar veeleer een man van waarheid was. Hieronder volgen enkele uitspraken van de Profeet Muhammad ﷺ.

Barmhartigheid en medeleven

“De Barmhartige betoont genade aan hen die zelf genadig zijn (tegenover anderen). Dus wees barmhartig voor alles wat op Aarde is, dan zal Hij die in de hemel is barmhartig zijn voor jou.”

“God is meelevend en houdt van medeleven.”

“Hij die geen medeleven heeft voor onze kleintjes en die onze ouderen niet respecteert, hoort niet bij ons.”

“Moge God barmhartig zijn voor een man die vriendelijk is wanneer hij koopt, wanneer hij verkoopt en wanneer hij iets vraagt.”

Tevredenheid en spiritualiteit

“Rijkdom is niet dat je veel bezittingen hebt. Ware rijkdom is veeleer de rijkdom van de ziel.”

“Waarlijk, God kijkt niet naar jullie lichaam en ook niet naar jullie uiterlijk. Maar Hij kijkt naar jullie harten en jullie daden.”

“Praat niet te veel zonder God te gedenken. Waarlijk, overdadig praten zonder God te gedenken verhardt het hart. En waarlijk, de mensen die het verst van God verwijderd zijn, zijn mensen met een hard hart.”

Liefde

“De dienaar van God bereikt niet het ware geloof zolang hij niet voor anderen het goede wenst dat hij voor zichzelf wenst.”

“Wens voor anderen wat je graag hebt voor jezelf en je zal een gelovige zijn.”

“Gedraag je goed tegenover je buren en je zal een moslim zijn.”

“De beste daad, na het geloof in God, is welwillende liefde tegenover de mensen.”

Gemeenschap en vrede

Iemand vroeg aan Profeet Muhammad ﷺ:

“Welk soort daden of kenmerken van de Islam is goed?” Hij antwoordde: “Anderen voeden en groeten wie je kent en wie je niet kent. “

“DE HELE MENSHEID STAMT AF VAN ADAM EN EVA. EEN ARABIER IS NIET BETER DAN EEN NIET-ARABIER EN EEN NIET-ARABIER IS NIET BETER DAN EEN ARABIER. EEN BLANKE IS NIET BETER DAN EEN ZWARTE EN EEN ZWARTE IS NIET BETER DAN EEN BLANKE, TENZIJ DOOR GODSVRUCHT EN GOEDE DADEN.”

“De gelovige is niet degene die eet tot hij verzadigd is terwijl zijn naaste honger lijdt.”

Liefdadigheid en humanisme

“Bezoek de zieke, voed de hongerige en bevrijd de gevangenen.”

“Maak de dingen gemakkelijk en maak ze niet moeilijk, en geef goed nieuws aan de mensen en jaag ze niet weg.”

“Elke handeling uit goedheid is liefdadigheid.”

Karakter en gedrag

“De gelovigen die getuigen van het meest volmaakte geloof zijn zij die het beste karakter hebben. En de besten onder jullie zijn zij die het best zijn tegenover hun echtgenotes.”

“God heeft aan mij geopenbaard dat jullie nederig moeten zijn, zodat niemand een ander verdrukt.”

“Hij die waarlijk gelooft in God en de Laatste Dag moet het goede zeggen of zwijgen.”

“De beste onder jullie is hij met de beste manieren.”

Milieu en dieren

“Wanneer een moslim een boom plant of zaden zaait, en wanneer daarna een vogel, een mens of een dier ervan eet, dan wordt dat beschouwd als liefdadigheid (sadaqah) van hem.”

“Schadelijke zaken van de weg verwijderen is een daad van liefdadigheid.”

“Al wie een mus of iets groter doodt zonder een goede reden zal door God ter verantwoording worden geroepen op de Dag des Oordeels.”

De impact van Muhammad ﷺ op de wereld

Profeet Muhammad ﷺ was werkelijk een genade voor de mensheid. Deze bewering wordt niet alleen gerechtvaardigd door zijn boodschap en zijn leer. Ze stoelt ook op zijn ongeziene impact op onze wereld. Er zijn twee belangrijke redenen waarom zijn leer op sociaal vlak zoveel heeft veranderd: de rechtvaardigheid en het medeleven van de Islam.

Medeleven en rechtvaardigheid zijn de centrale waarden van de Islam. Ze komen tot uiting door een oprecht geloof in het bestaan en de verering van één God. Door Hem te verkiezen voor zijn aanbidding en door zich bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid, voelt een moslim zich aangemoedigd om medelevend, fair en rechtvaardig te handelen. De Koran verklaart in dit verband duidelijk:

“O jullie die geloven! Weest standvastig voor Allah als onpartijdige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te wezen. Weest rechtvaardig, dat is het dichtst bij Taqwa. En vreest Allah. Voorwaar, Allah weet wat jullie doen.”
[Edele Koran 5:8]

“O jullie die geloven. Weest standvastigen ten aanzien van de gerechtigheid, als getuigen omwille van Allah. Zelfs tegenover jullie zelf of je kinderen en verwanten, of het nu een rijke of een arme is (waartegen getuigd moet worden), want Allah kent hun belangen beter. Volgt niet de begeerte om niet rechtvaardig te zijn. En indien jullie verdraaien of je afwenden, dan voorwaar: Allah weet wat jullie doen.”
[Edele Koran 4:135]

“En wat doet jou weten wat de drempel is? Het vrijlaten van een slaaf, of het geven van voedsel op een dag van hongersnood aan een verwante wees of aan een arme behoeftige. En dat hij behoort tot degenen die geloven en elkaar aansporen tot geduld en elkaar aansporen tot barmhartigheid.”
[Edele Koran 90:12-17]

Besluit

De belangrijkste reden waarom Profeet Muhammad ﷺ in staat was om door zijn invloed dergelijke tolerante en meedogende samenlevingen tot stand te brengen, is doordat het bevestigen van de Eenheid van God en het behagen en vereren van God de geestelijke en morele basis vormde van zijn leven en dat van hen die hem liefhadden en hem volgden.

De betrouwbaarheid van Profeet Muhammad ﷺ, zijn hoogstaand moreel karakter en zijn impact op de wereld vormen een sterk argument voor de stelling dat hij de laatste boodschapper van God was. Een holistische en genuanceerde studie van zijn leven en inzicht in zijn leer zullen slechts tot één besluit leiden: hij was een genade voor de wereld en hij werd door God uitverkoren om de wereld naar de Goddelijke leiding en licht te leiden.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…