Home Basiskennis Koran Koran: Een Bron van Leiding

Koran: Een Bron van Leiding

Koran: Een Bron van Leiding

De Koran is de ultieme manifestatie van Gods Genade voor de mens, de ultieme wijsheid en de opperste schoonheid van uitdrukking – kortom: het Woord van God. Als je om het even welke moslim zou vragen de Koran te beschrijven, dan zou je wellicht gelijkaardige woorden te horen krijgen. De Koran is voor de moslim het onweerlegbare en niet te imiteren Woord van God, door de Almachtige God geopenbaard via zijn werktuig, Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem). De Profeet zelf ﷺ speelde geen enkele rol in het opstellen van de Koran; hij was hooguit de menselijke secretaris die herhaalde wat hem door de Goddelijke Schepper werd gedicteerd.

“En hij (Muhammad) spreekt niet uit begeerte. Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is.” [De Edele Koran 53:3-4]

De Koran werd geopenbaard in het Arabisch, aan Profeet Muhammad ﷺ, gedurende een periode van drieëntwintig jaar. Zijn stijl is zo uniek dat men het noch poëzie noch proza kan noemen, maar eerder een mengeling van beide. De Koran kan niet worden geïmiteerd, niet gesimuleerd of gekopieerd, en de Almachtige God daagt de mensheid uit om dit toch te doen, als ze denkt het te kunnen:

“Of zeggen zij: ‘Hij (Muhammad) heeft hem verzonnen.’ Zeg: ‘Komt dan met een hoofdstuk dat daaraan gelijkwaardig is en roept aan wie jullie kunnen, buiten Allah, als jullie waarachtigen zijn’.” [De Edele Koran 10:38]

De taal van de Koran is inderdaad subliem, de recitatie ontroerend, zoals een niet-moslim geleerde opmerkte: ‘Het was als de kadans van mijn hartslag.’ Omwille van deze unieke taal en stijl is de Koran niet alleen uiterst leesbaar, maar ook relatief gemakkelijk uit het hoofd te leren. Dit laatste aspect heeft een belangrijke rol gespeeld, niet alleen in het bewaren van de Koran, maar ook in het spirituele leven van de moslims. God zelf verklaart:

“En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er dan iemand die er lering uit trekt?” [De Edele Koran 54:17]

Een van de allerbelangrijkste eigenschappen van de Koran is het feit dat hij, tot op vandaag, het enige boek is dat nooit veranderingen onderging, dat vrij bleef van elke vorm van vervalsing. Sir William Muir bemerkte: “Er is wellicht in de hele wereld geen ander boek dat (veertien) eeuwen lang onveranderd bleef met zo’n zuivere tekst.” De Koran werd neergeschreven tijdens het leven en onder het toezicht van de Profeet ﷺ die zelf ongeletterd was. Kort na zijn dood ontstond een officiële versie, vastgelegd aan de hand van een strikte methode die alle schriftelijke en mondelinge tradities zorgvuldig onderzocht. Op die manier is de authenticiteit van de Koran ongeschonden gebleven, en de bewaring ervan doorheen de eeuwen wordt gezien als de vervulling van Gods belofte:

“Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Waker. ” [De Edele Koran 15:9]

De Koran is een Boek dat de mens de geestelijke en intellectuele voeding geeft waaraan hij/zij zoveel nood heeft. Zijn belangrijkste thema’s omvatten de eenheid van God, de zin van het menselijke bestaan, geloof en Godsbewustzijn, het Hiernamaals en het belang ervan. De Koran hecht bovendien groot belang aan de menselijke rede en begrip. In deze velden van het menselijke inzicht gaat de Koran verder dan enkel het voldoen aan het menselijk intellect: Hij zet aan tot nadenken over consequenties. Er staan uitdagingen en voorspellingen in de Koran. Een van de meest interessante zaken in de voorbije jaren was de ontdekking dat, van de vele wetenschappelijke informatie die in de Koran vervat ligt (de Big Bang, gegevens over het embryo en andere informatie over astronomie, biologie enz…), er geen enkele bewering is die niet door moderne ontdekkingen wordt ondersteund. Met andere woorden, de Koran vervult het hart, de ziel en het verstand.

Misschien is de beste omschrijving van de Koran deze, gegeven door Ali, de neef van Profeet Muhammad ﷺ, toen hij er de volgende uiteenzetting over gaf:

“Het Boek van God. Daarin staat het verslag van wat er voor u was, het oordeel over wat onder u leeft en de voorspellingen van wat na u zal komen. Het is beslissend, geen geval van lichtzinnigheid. Al wie een tiran was en de Koran ontkent, zal door God worden vernietigd. Al wie leiding zoekt bij iets anders, zal worden misleid. De Koran is de onbreekbare band met God, de herinnering vol wijsheid en het rechte pad. De Koran wordt niet door tongen verstoord, noch kan hij door menselijke grillen worden misleid en hij wordt niet saai door herhaalde studie – geleerden zullen er altijd meer van willen. De wonderen van de Koran zijn oneindig. Wie spreekt vanuit de Koran, zal de waarheid spreken; wie ermee heerst, zal rechtvaardig zijn en wie eraan vasthoudt, zal geleid worden naar de Rechte Weg.”

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…