Home Vragen Het huwelijk Mannen mogen vier vrouwen huwen. Waarom vrouwen geen vier mannen?

Mannen mogen vier vrouwen huwen. Waarom vrouwen geen vier mannen?

vier vrouwen

De Islam geeft de man toestemming om met vier vrouwen te trouwen. Waarom mag een vrouw dan geen vier echtgenoten hebben?

Er wordt veel gepraat over het huwelijk in de Islam, over de relatie tussen man en vrouw en zeker ook over het aantal vrouwen. Laten we de Islam zelf hierover aan het woord.

Alle lof behoort toe aan Allah, en Zijn zegeningen en vrede aan de Boodschapper van Allah. Allah is de Alwetende.

Rechten en plichten

Ten eerste is het cruciaal in gedachten te houden dat de Islam twee belangrijke basisbeginselen voor de mens heeft vastgelegd, namelijk rechten en plichten.

Alles en iedereen heeft bepaalde rechten gekregen van de Schepper en Hoeder van het universum (Allah). Tegelijkertijd heeft elk schepsel ook zijn eigen grenzen opgelegd gekregen.

Eerste Recht – Alleen Allah heeft het recht aanbeden te worden, zonder dat daarbij iets of iemand anders uit de schepping tot deelgenoot wordt gemaakt. Richt je aanbidding alleen rechtstreeks tot Hem.

Tweede Recht – Het recht van de Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) dat we hem navolgen zoals hij het ons heeft geleerd en geboden.

Derde Recht – Het recht van de ouders op respect en verzorging, vooral voor de moeder.

Vierde Recht – Man en vrouw hebben rechten tegenover elkaar.

Omstandigheden van 1400 jaar geleden

Laten we op onderzoek uitgaan. We bekijken om te beginnen de omstandigheden van de vrouw in diverse samenlevingen van 1400 jaar geleden, toen Allah de Koran openbaarde aan Muhammad ﷺ.

Heidense Arabieren – Levend begraven van meisjes

In die tijd begroeven de heidense Arabieren hun pasgeboren dochters levend in het zand. Ze schaamden zich voor het krijgen van zoiets laags en smerigs als een meisje in plaats van een zoon. Vrouwen werden vreselijk behandeld, en met grote walging.

Mannen mochten zoveel vrouwen huwen als ze maar wilden. Ze hielden vrouwen vaak zoals je vee of schapen houdt. Er was geen enkele wet die de vrouwen beschermde. Ze hadden helemaal geen rechten.

Christendom – Twijfel of vrouwen wel een ziel hebben

Christenen hielden destijds concilies om te bepalen of vrouwen eigenlijk wel een ziel hebben. De kerk gaf Eva, de moeder van alle mensen, na Adam ﷺ de schuld voor de “zondeval” van de mens en vervloekte haar en haar nazaten daarom.

Priesters – De beste mannen mogen niet huwen

Priesters, bisschoppen, kardinalen en zelfs de Paus worden beschouwd als de meest deugdzame mannen in de Katholieke Kerk. Deze Kerk verbiedt haar clerus echter de mogelijkheid om te huwen en een gezin te stichten. Deze onnatuurlijke situatie heeft al meer dan eens tot ernstige uitwassen geleid in de samenleving, over de hele wereld.

Nonnen – De beste vrouwen, maar geen huwelijk en geen kinderen

Kloosterzusters zijn de meest deugdzame vrouwen van de Katholieke Kerk. Ze hullen zich in passende kledij, vergelijkbaar met die van de moslimvrouw. Het is hen echter levenslang verboden om te trouwen of kinderen te krijgen. Deze onnatuurlijke situatie heeft tot talloze onbetamelijke en wanstaltige praktijken binnen de Kerk geleid.

Als alleen ondeugdelijke mensen zich voortplanten, hoe ziet de toekomst er dan uit?

We moeten ons afvragen: “Als de meest voorbeeldige mannen en vrouwen niet mogen huwen en kinderen krijgen, betekent dit dan dat alleen het slechtste deel van de mensheid zich zal voortplanten en de wereld zal bevolken?” Wat voor een toekomst wacht ons dan?

Jodendom – Geeft vrouwen de schuld en vervloekt ze

De Joden gaven de vrouwen de schuld van de “zondeval” en behandelden hen daarom met afkeer. De maandelijkse cyclus van de vrouw wordt in het Oude Testament van de Bijbel bestempeld als een “vloek van God” voor haar tekortkomingen. Ook de barensweeën zijn in die zin een “straf van God”, omdat door de vrouw de mens uit de hemel werd verbannen.

Islam – Vrouwen hebben geen schuld aan het kwaad

De Islam geeft Eva niet de schuld voor de zonde van Adam. Beiden accepteerden hun aandeel in de schuld en beiden toonden berouw tegenover Allah. Ze vroegen Hem om vergiffenis en Allah schonk die hen.

Gelieve voor we verdergaan Surah An-Nisa’ (hoofdstuk 4 in de Koran) in zijn geheel te lezen. Zo zal je beter begrijpen wat er ècht over de vrouw, de man en het huwelijk wordt gezegd.

Lees de Koran

Laten we nu eens stilstaan bij die verzen. Geloof je dat Allah weet wat Hij heeft geschapen en dat Hij de perfecte “Dien” heeft geopenbaard? Ken je de situatie van de mens in de periode waarin het bevel kwam om het aantal vrouwen te beperken (tot maximaal vier)?

Lees nu aandachtig het vers over het hebben van meer dan één vrouw.

“En als jullie vrezen dat jullie niet rechtvaardig met de (vrouwelijke) wezen kunnen handelen (in hun recht op een bruidsschat), trouw dan (andere) vrouwen naar keuze, twee of drie of vier…” [Edele Koran 4:3]

Wat staat er? En wat begrijp je ervan?

Lees nu de ayah (vers) die mannen verbiedt om vrouwen te huwen die al getrouwd zijn.

“En (ook verboden zijn) vrouwen die reeds gehuwd zijn, behalve die, die uw rechterhand bezitten. Zo heeft Allah het voor jullie bepaald. Alle anderen zijn wettig…” [Edele Koran 4:24]

Lees nu in An-Nisa’ (hoofdstuk 4) over de rollen van man en vrouw.

“Mannen zijn de beschermers en onderhouders van vrouwen, omdat Allah de één boven de andere heeft gesteld en omdat zij uitgeven uit hun middelen. Daarom zijn de goede vrouwen vroom en gehoorzaam en in afwezigheid van hun man waken zij over wat Allah hen bevolen heeft te bewaken…” [Edele Koran 4:34]

De man steunt en beschermt de vrouw

Is het duidelijk dat er iemand de ondersteunende rol moet aannemen? De rol van beschermer, voorziener, bewaarder en dienaar van de familie (de rol van de man)?

De vrouw schenkt het leven en voedt de kinderen op

De ander heeft de taak het kind te dragen, het ter wereld te brengen en het daarna te voeden en op te voeden tot een ware dienaar van Allah (de rol van de vrouw).

Niet gelijk, maar rechtvaardig behandeld

Mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde, noch zijn ze elkaars “gelijken” zoals sommigen ons willen laten geloven. Wat zich aan één kant van een gelijkteken bevindt dient precies gelijk te zijn aan dat wat zich aan de andere kant bevindt, zonder het minste verschil in waarde. Hoe kunnen we dan beweren dat een man, die niet in staat is leven te schenken of borstvoeding te geven aan een baby, gelijk is aan de vrouw die daartoe wel in staat is?

Gelijk in hun geloof en het handelen

Op het vlak van geloof en goede daden zijn ze uiteraard wel gelijk. Maar dat maakt hen nog steeds niet gelijk aan elkaar. Elk van hen moet zijn eigen rol als mens vervullen.

De rechten van het kind gevrijwaard

De Islam hecht eveneens een groot belang aan rechten. Ook kinderen hebben rechten volgens de Islam. Wanneer een man sterft, gaat zijn eigendom naar zijn familie. Hoe kan een rechter bepalen aan wie hij de bezittingen van een man moet geven wanneer die man één van de meerdere echtgenoten van een vrouw was? Hoe kan een kind dan weten wie zijn vader is? Geen enkele samenleving heeft ooit de idee ondersteund dat een vrouw met twee of meer mannen tegelijk getrouwd kan zijn.

Het recht van de vrouw – De beste behandeling

Bijna elke gemeenschap stond mannen toe om meerdere vrouwen te hebben. Zij stelden geen grenzen aan het aantal, noch boden zij de vrouwen de bescherming en onderhoud waaraan de Islam zo’n grote waarde hecht. De Islam kwam daarom orde op zaken stellen. De vrouwen kregen rechten. Mannen kregen een duidelijk bevel om hun vrouwen zo goed mogelijk te behandelen.

Limiet – Aantal in het huwelijk

Toen dit vers werd geopenbaard, besloten de gezellen van Muhammad ﷺ niet plots op zoek te gaan naar vier vrouwen. Sommigen van hen hadden er al veel meer. Die mannen moesten dan ook scheiden van hun teveel aan vrouwen. Het was dus geen bevel om met vier vrouwen te trouwen maar eerder het begin van een reeks inperkingen. De eerste inperking was: niet meer dan vier.

Limiet – Gelijke verzorging en behandeling

De tweede beperking bestond uit de gelijke behandeling voor elk van die vrouwen. Hoe kon een man meer dan één vrouw hebben, tenzij hij daartoe zowel financieel als fysiek in staat was?
Bovendien stelt de beperking heel duidelijk:

“… maar als jullie vrezen dat jullie niet rechtvaardig (met hen) kunnen handelen dan slechts één…” [Edele Koran 4:3]

Moslims – De meest monogame

In de meerderheid van de islamitische huishoudens trouwt een man één keer, met één vrouw. Hij blijft met haar getrouwd tot aan zijn dood of die van zijn vrouw. Doe zelf onderzoek naar dit fenomeen en laat de realiteit voor zich spreken.

Het recht van de vrouw om eender welke man te kiezen, ook als hij al getrouwd is

Een belangrijk punt, dat de moderne samenleving vaak over het hoofd ziet, is het recht dat de Islam aan de vrouw heeft gegeven en niet aan de man. Een man mag alleen kiezen uit de vrouwen die nog niet getrouwd zijn. Uiteraard voorziet dit in de rechten van de kinderen en zorgt het ervoor dat ze kunnen erven van hun vader. Maar de Islam staat het vrouwen wel toe om een man te huwen die al eerder is getrouwd. Zo zijn ze verzekerd van bescherming in een samenleving waarin het aantal vrouwen het aantal mannen overstijgt. Bovendien heeft de vrouw op die manier een grotere hoeveelheid aan mannen om uit te kiezen. Ze kan kiezen wie ze maar wil, behalve degene die al vier vrouwen heeft. Tegelijk heeft ze ook de mogelijkheid om te zien hoe hij zijn andere vrouw behandelt. Daardoor weet ze voor ze met hem trouwt al precies wat ze van haar man kan verwachten, aangezien de man verplicht is al zijn vrouwen gelijk te behandelen.

Vrouwen hebben echtgenoten nodig – Allah biedt antwoord

De Profeet ﷺ voorspelde dat er in de laatste dagen aanzienlijk meer vrouwen dan mannen zouden zijn. Vandaag de dag zien we dit over de hele wereld bewaarheid worden. Allah heeft ons al voorbereid op deze situatie. Hij is namelijk Degene die alles laat gebeuren en Hij wist al dat er steeds meer vrouwen tot de Islam zouden toetreden. Deze vrouwen hebben allemaal een echtgenoot nodig. Allah heeft ons de oplossing geboden voor alle mogelijke problemen in het leven.

Het stemrecht van de vrouw – 1400 jaar geleden

Bovendien kunnen we melden dat de Islam vrouwen 1400 jaar geleden al volledige burgerrechten gaf, door ze als ieder ander het recht te geven om te spreken en hun stem uit te brengen. Amerikaanse vrouwen moesten de straten op om te protesteren tegen de ongelijke rechten van de vrouw en ze kregen het stemrecht pas negentig jaar geleden.

Vrouwen behouden hun identiteit en hun naam

De Islam beschermt de rechten van de vrouwen door ze hun identiteit te laten behouden en hen niet als eigendom van de man te beschouwen. In die hoedanigheid worden ze niet gedwongen hun achternaam te veranderen in die van hun man. Dit geldt voor de moslimvrouwen van vandaag en dit gold voor de moslimvrouwen van veertienhonderd jaar geleden.

Vrouwen behouden het recht op hun bezittingen en verdiensten – Mannen moeten delen

En terwijl de Westerse maatschappij zo bezorgd is over de manier waarop een huwelijk in de Islam wordt gesloten, is het in de Islam wel de man die aan het werk moet in plaats van de vrouw. De vrouw behoudt het recht op haar waardevolle bezittingen zonder iets te hoeven afstaan voor het onderhoud van het huis of het kind. Het kind behoudt het recht op een eigen moeder die het opvoedt, in plaats van een kindermeisje of de kinderopvang. De vader is verplicht zijn kinderen te onderhouden, scheiden wordt verafschuwd en het huwelijk is heilig.

Het Westen tolereert geen getrouwde mannen en vrouwen

Het is toch vreemd dat een maatschappij zoals die van Amerika blijkbaar geen probleem heeft met seks voor het huwelijk, homoseksualiteit, huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, seks zonder consequenties, kinderen zonder vaders. Scheiding komt vaker voor dan mazelen of waterpokken. Toch kan die samenleving geen verdraagzaamheid opbrengen voor een huwelijk tussen een man en een vrouw wanneer dat niet volgens hun eigen voorwaarden gebeurt.

Wat moet er nu eigenlijk opnieuw worden geëvalueerd?

Leg de twee maatschappijen nu nog eens naast elkaar en beslis dan welke van de twee er nu eigenlijk toe is aan verandering. Moge Allah je zegenen en al het goede in je naar boven halen. Amien.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…