Wat is Islam?

Wat betekent het? Is het een werkwoord? Of is het een zelfstandig naamwoord?
Beide: Het is een werkwoord en het is ook een zelfstandig naamwoord.

Islam als werkwoord: zich overgeven – zich onderwerpen – gehoorzamen – oprecht zijn – vrede hebben.

1. Zich overgeven:

Voorwaar, de (enige) godsdienst bij Allah is de Islam (overgave). [Edele Koran 3:19]

Dit begrijpen we uit een Koranvers waarin Allah zegt:

En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers. [Edele Koran 3:85]

Deze overgave vereist een volledig bewuste en bereidwillige inspanning om zich over te geven aan de ene Almachtige God.

2. Zich onderwerpen:

Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou (Muhammad) laten oordelen over dat waarover zij van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde. En zij aanvaarden (het dan) volledig (in volledige onderwerping). [Edele Koran 4:65]

Volledige onderwerping is noodzakelijk na de overgave. Opdat de moslim weet wat te doen, was het nodig dat Allah sommige voorwaarden voor hem heeft vastgelegd. We hebben geen keuze in die kwesties, want Allah zegt in een ander vers:

En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. [Edele Koran 33:36]

Alles wat Allah en Zijn Boodschapper hebben beschreven als de Weg van de Islam, moet de gelovige – man of vrouw – verplicht naleven. Elke persoon moet zichzelf bewust en gewetensvol ten dienste stellen van Allah.

3. Gehoorzamen:

En gehoorzaam Allah en de Boodschapper, hopelijk zullen jullie begenadigd worden. [Edele Koran 3:132]

O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, leg het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting. [Edele Koran 4:59]

Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah. En wie zich afkeert: Wij hebben jou niet als toezichthouder naar hen gezonden. [Edele Koran 4:80]

Dit betekent dat we handelen volgens wat Allah ons heeft opgedragen (in de Koran) en waartoe Zijn geliefde Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) ons aanmoedigde in zijn Soennah (zijn levensstijl en uitspraken die de Koran verpersoonlijkten).

Nadat hij zijn vrije wil heeft overgegeven aan Allah, en nadat hij vervolgens de bepalingen en voorwaarden van die overgave heeft aanvaard, is het de plicht van elke moslim om de voorwaarden van deze overeenkomst ook na te leven. Het is zijn of haar verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk te gehoorzamen aan de bevelen van Allah, zoals ze in de Koran staan, en om de leringen van de Heilige Profeet ﷺ na te leven.

4. Oprecht zijn en een zuivere intentie hebben:

Het hart moet zuiver en eerlijk zijn. Allah is Zuiver en Hij aanvaardt alleen wat zuiver is. Profeet Muhammad ﷺ zei:

“Waarlijk, daden worden beloond naargelang de intentie. En iedereen zal een beloning hebben voor wat zijn intentie was.”

De oprechtheid van onze intentie is de sleutel tot succes of mislukking voor een moslim. Alles wat hij of zij doet moet gebeuren omwille van Allah en niet om op te vallen of aandacht te trekken. Als er ook maar een greintje trots of opschepperij bij komt kijken, zal de hele kwestie door Allah worden verworpen op de Dag des Oordeels. Allah verwacht namelijk zuiverheid in intentie en zuiverheid in daden.

5. Vrede hebben:

Het woord “vrede” wordt 58 keer genoemd in de Edele Koran en het is zeker het gevoel waar elke mens op aarde het meest naar verlangt.

“Vrede” is ook een van de eigenschappen van Allah, waarmee Hij Zichzelf heeft omschreven in de Edele Koran:

Hij is Allah, Degene naast Wie er geen god is dan Hij. De Heerser, de Heilige, de Schenker van vrede/veiligheid, de Vertrouwende, de Beschermer, de Almachtige, de Onweerstaanbare Onderwerper, de Trotse. Heilig is Hij boven wat zij Hem toekennen. [Edele Koran 59:23]

Wij streven allemaal naar een zekere graad van vredigheid in ons leven. En wanneer aan de vier andere voorwaarden werd voldaan, is die vrede het onvermijdelijke resultaat voor degene die werkelijk Allah zoekt.

Dus, zodra hij of zij zich volledig heeft overgegeven en onderworpen aan Allah en Hem totaal oprecht gehoorzaamt, zal het resultaat zijn dat die persoon volmaakte vrede bereikt, in dit leven en het volgende.

Dit houdt echter niet in dat die persoon niet zal worden beproefd. Dit moeten we goed begrijpen. Allah beproeft degene die Hij liefheeft. De persoon die succesvol wil zijn in dit leven en het volgende, zal op de proef worden gesteld want Allah heeft gezegd:

Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen “Wij geloven,” en dat zij niet op de proef gesteld worden? En voorzeker, Wij hebben degenen voor hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars. [Edele Koran 29:2-3]

Wanneer we ons nederig opstellen, ons ontdoen van ons egoïsme en ons volledig onderwerpen aan Allah, en aan Hem alleen, in geloof en in daden, dan zullen we zeker vrede en rust vinden in ons hart. En wanneer vrede zich in het hart nestelt, dan zal die vrede ook tot uitdrukking komen in ons uiterlijke gedrag.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Time management – 7 tips van de Islam

Het leven is niets meer dan een korte tussenhalte op onze reis naar het Hiernamaals. Wacht…